Adviesraad geeft ongevraagd advies over gezond ouder worden in Ermelo

12-06-2018, 13:18 | Lezersnieuws | Martin

 

 

 

Persbericht

‘Gezond en actief ouder worden in Ermelo’

 

 

Gerichte aandacht voor ouderen in Ermelo is hard nodig!

In de komende 30 jaar stijgt het aantal 85 jarigen met 340%, dit is 7,5 % van de bevolking! (Bron: Monitor Wonen-Zorg, provincie Gelderland). Gerichte aandacht voor ouderen is dan ook hard nodig. Maar wat zijn de wensen van ouderen? Waar hebben ouderen behoefte aan en waar moet de gemeente op sturen in haar ouderenbeleid?  

 

‘Gezond en actief ouder worden’,  wat is daarvoor nodig?

Op 15 maart jl heeft de Adviesraad Sociaal Domein een bijeenkomst georganiseerd met als thema: : ´Gezond en actief ouder worden in Ermelo’. Tijdens de bespreking van dit thema, werd duidelijk dat veel ouderen zolang mogelijk de regie in handen willen houden. Maar ook dat het voor gezonde en vitale ouderen moeilijk is zich voor te stellen, dat het leven zomaar kan veranderen. En ook realiseren zij zich nauwelijks dat zij ‘nu of later’ misschien wel meer zorg en hulp nodig zullen hebben. Ouderen zeggen behoefte te hebben aan bereikbare en beschikbare hulp ‘op maat’ van professionals, een betaalbare en passende woning en kleinschalige ontmoetingsmogelijkheden in de eigen straat of wijk.

 

Verzorgingshuizen als vangnet: verleden tijd!

Voorheen vormden de verzorgingshuizen een vangnet, wanneer het (tijdelijk) minder goed met een oudere ging. Maar nu zijn veel ouderen afhankelijk van de hulp van familieleden, vrienden en buren. Lang niet alle ouderen beschikken echter over familie in de buurt of hebben een actief sociaal netwerk, wat behulpzaam kan zijn, als er extra zorg nodig is. En ook niet iedere oudere vindt het een prettig idee om afhankelijk te zijn van de hulp van deze z.g. ‘informele’ helpers.

 

Voorsorteren op een volgende levensfase

Veel ouderen blijken op dit moment echter ‘vast’ te zitten in veel te grote en onpraktische huizen. Hier kunnen ze niet uit weg, omdat anders de woonlasten omhoog schieten. Met vaak een klein pensioen, lukt het hen niet om een passend appartement of kleine woning te vinden, tegen aanvaardbare woonlasten. Ook zijn de beoogde woningen simpelweg niet beschikbaar omdat er te weinig aanbod is, ze  niet passend zijn of onvoldoende toegankelijk.  Hierdoor is het voor veel ouderen niet makkelijk om alvast een beetje voor te sorteren op een volgende levensfase. Een periode waarin ze mogelijk meer hulp/zorg nodig hebben, minder mobiel zijn en  afhankelijker worden van voorzieningen en ontmoetingsmogelijkheden in de eigen wijk of buurt.

 

Gemeente: ontwikkel samen met ouderen scenario’s!

Maar hoe dit woning- en voorzieningen aanbod er in de praktijk precies uit moet zien, daar hebben veel ouderen nog vaak geen concrete ideeën over. Duidelijk is wel dat er met meerdere partijen nagedacht moet worden over drie thema’s:

Wonen Ontmoeting in de wijk Voorzieningen in de wijk.

 

De adviesraad adviseert de gemeente daarom intensief met ouderen in gesprek te gaan en samen met hen passende scenario’s te ontwikkelen, waarbij genoemde thema’s in beleidsvoorstellen nader uitgewerkt worden.  

 

Meer informatie over de wensen en behoeften van ouderen vindt  u in het Advies ‘Gezond en Actief ouder worden’ van de Adviesraad Sociaal Domein Ermelo. Het volledige advies kunt u downloaden via de website van de Adviesraad Sociaal Domein: https://asdermelo.nl/actueel/

 

 

 

 

Noot voor de redactie: ________________________________________________________

*Adviesraad Sociaal Domein Ermelo bestaat uit betrokken inwoners van Ermelo. Het doel van de Adviesraad is dat elke inwoner van Ermelo kan meedoen in de samenleving en op een prettige manier kan leven. De Adviesraad behartigt hiermee de collectieve belangen van alle inwoners van Ermelo. De Adviesraad adviseert het College van B&W gevraagd en ongevraagd over plannen in het Sociaal Domein. Het werkveld is daarmee breed: van wonen, welzijn en zorg tot werk, inkomen en jeugd.

 

Meer informatie over het werk van de Adviesraad vindt u op: www.asdermelo.nl

Contactpersoon namens de Adviesraad:

Karin Bloemendal (voorzitter)

E: karin.bloemendal@gmail.com

T: 06 30 70 39 86