• Het christelijk college Groevenbeek gaat uitbreiden.

    Wijnand Kooijmans

Akkoord voor nieuwbouw en uitbreiding scholen

ERMELO Het bouwplan voor de nieuwbouw van de bijzondere basisschool Prins Willem Alexander is goedgekeurd door het Ermelose college van burgemeester en wethouders. Ook wordt door hen ingestemd met de uitbreiding van het schoolgebouw van het Christelijk College Groevenbeek.

Wijnand Kooijmans

 

In 2015 heeft de gemeente al toestemming gegeven voor de vervangende nieuwbouw van de Prins Willem Alexanderschool met daarbij de afspraak dat het schoolbestuur de bouw begeleid. Inmiddels is de benodigde vergunning afgegeven en is door architectenbureau De Bruin het bouwplan opgesteld met drie varianten. Onder meer is hierbij aandacht besteed aan duurzaam bouwen.

 

AANBESTEDING Bij de inschrijving wordt gekeken wat de kosten zijn van de drie varianten en wordt op basis daarvan een definitief besluit genomen. Daarbij speelt onder meer een rol of het bedrag dat de gemeente voor de nieuwbouw beschikbaar heeft gesteld voldoende is. Het gaat om 980.795 euro. Opzet is dat de aanbesteding nog plaats vindt voor de zomervakantie. Met de omwonenden heeft al overleg plaatsgevonden over de nieuwbouwplannen.

 

Ook het christelijk college Groevenbeek mag verder uitbreiden. In 2009 heeft het bestuur van Groevenbeek voor eigen rekening 1.627 vierkante meter aan lesruimte bijgebouwd. De gemeente heeft destijds deze kosten niet voor rekening genomen omdat de behoefte aan uitbreiding voldoet aan de wettelijk daarvoor gestelde normen. Daarbij is wel de afspraak gemaakt dat de bouwkosten alsnog in rekening bij de gemeente mochten worden gebracht zodra deze norm wel wordt gehaald. Daarvan is nu sprake. In totaal komt daarmee ruim 3,6 miljoen euro nu voor rekening van de gemeente. Hierin zijn ook de kosten voor de eerste inrichting opgenomen.

 

De school heeft te maken met een flinke groei van het aantal leerlingen. Op dit moment zijn dat er 2.546. De verwachting is dat de komende vijftien jaar het gemiddeld aantal leerlingen op 2.400 ligt. De groei heeft onder meer te maken met de kwaliteit van het onderwijs en het geven van tweetalig onderwijs. Ook wordt een zes jarige havo-opleiding aangeboden.

De aanwezigheid van middelbaar onderwijs maakt dat de gemeente een hogere bijdrage ontvangt van het Rijk uit het gemeentefonds dan gemeenten zonder deze vorm van onderwijs. Volgens wethouder Laurens Klappe maakt het een gemeente ook aantrekkelijker voor nieuwe inwoners. 

 

BEGROTING In de begroting voor 2018 is al rekening gehouden met de uitbreiding van Groevenbeek. Binnen het strategisch financieel beleid van de gemeente is hiervoor een bedrag gereserveerd van 3,9 miljoen euro. Voorwaarde is wel dat ook de gemeenteraad instemt met de uitbreiding. De verwachting is dat met de uitbreiding in 2018 kan worden begonnen.