• De reclames op Strand Horst worden bij de plannen ook onder de loep genomen.

    Wijnand Kooijmans

Ambitie Strand Horst is groot

ERMELO De op Strand Horst gedachte evenementenhal wordt ver gesitueerd van de locatie waar de toekomstige Hotel-Leisurelocatie is gelegen. Hiervoor wordt gekozen in het beeldkwaliteitsplan dat is opgesteld voor de ontwikkeling van Strand Horst.

Wijnand Kooijmans

Hierbij is ook gekeken naar de plek waar de evenementenhal moet komen. Andere opties waren de bouw op een locatie tussen het hotel en de Palmbosweg en op het parkeerterrein van Fundustry. Bij de keuze is onder meer gekeken naar de meerwaarde van het strand en de zichtlijn vanaf de Buitenbrinkweg. Maar ook naar de benodigde parkeerplaatsen van de diverse voorzieningen op Strand Horst en heeft de inpassing van de functies en activiteiten een rol gespeeld. De gekozen locatie zorgt ervoor dat de stranden aantrekkelijk blijven en er een goed zicht op de stranden komt vanaf de Buitenbrinkweg. Tevens blijven de parkeervoorzieningen overzichtelijk.

 

GROEN Bij de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan zijn strand en water als uitgangspunt genomen. Naast groen is verder de openheid van het gebied een belangrijke voorwaarde en is het verwelkomen van gasten uitgangspunt. De activiteiten moeten de 'smaakmakers' van het gebied worden. Uiteindelijk doel van het totale project is dat Strand Horst een update krijgt. Hierbij behoort ook de aankleding van het groene kruispunt. Concrete bouwplannen zijn nog niet ingediend. Alle partijen zijn betrokken bij de opstelling van het beeldkwaliteitsplan. McDonalds blijft echter wel bezwaar houden tegen de ontwikkeling van Foodplaza en kan zich in deze plannen niet vinden. Dat brengt mee dat wellicht bezwaar wordt aangetekend tegen de gewenste ontwikkelingen. De Coöperatie Gastvrije Randmeren is kritisch ten aanzien van de hoge bebouwing langs het Wolderwijd. Eigenaar Leisurelands stelt dat de ambitie voor het gebied hoog is en dat voor de realisatie van een aantal ambities nog eens goed naar de kosten en de benodigde samenwerking moet worden gekeken. Met de betrokken partijen is de gemeente Ermelo hierover in overleg.

 

AMBITIES De Commissie Omgevingskwaliteit vindt dat er sprake is van een plan met goede ambities. Wel hebben zij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo het advies gegeven een plancoördinator aan te stellen. Hierdoor kan een afstemming tussen de diverse bouwplannen worden bereikt. En is er oog voor de kwaliteit en inrichting van het totale gebied. Voor het beeldkwaliteitsplan naar de raad gaat voor vaststelling komt het college hierover met een definitief standpunt.De totale kosten voor de ontwikkeling van het project vallen wel hoger uit dan geraamd. Berekend is dat tienduizend euro extra nodig is. Hiernaast blijft een risico aanwezig dat naar aanleiding van de inspraak nog extra kosten moeten worden gemaakt. In de begroting wordt hiermee echter voorlopig geen rekening gehouden. De kosten moeten uiteindelijk door de deelnemers aan het project worden terugbetaald aan de gemeente. Opzet is dat het beeldkwaliteitsplan in het tweede kwartaal van dit jaar ter inzage wordt gelegd en na de zomer door de raad wordt vastgesteld.