• Het Werkplein van het UWV in Den Haag.

    Lex van Lieshout ANP XTRA

Banengroei blijft achter bij rest van Nederland

HARDERWIJK/ERMELO De banengroei in Ermelo en Harderwijk blijft achter bij de rest van Nederland. Onder andere de groei van het aantal openstaande vacatures haalt nog niet het landelijke niveau. Vooral de groei van banen in de zorg stokt, terwijl van oudsher in de zorgsector in Harderwijk en Ermelo juist de meeste werkgelegenheid biedt.

Harry Schipper

In Ermelo en Harderwijk kloppen daarom steeds meer mensen aan voor een bijstandsuitkering. Tussen augustus vorig jaar en augustus dit jaar schreven bijna tweehonderd mensen zich in bij de Sociale Dienst Veluwerand (SDV), dat haar cliëntenbestand daarmee zag groeien tot 1516 uitkeringen. Eind 2015 ontvingen in Harderwijk 4,6 procent van alle 19.264 huishoudens bijstand. Dat percentage ligt hoger vergeleken met andere gemeenten die op Harderwijk lijken en waar 'maar' 3,8 procent van de huishoudens bijstand krijgt.

De groei van het aantal mensen met een bijstandsuitkering wordt vooral veroorzaakt doordat werklozen met een WW-uitkering geen baan kunnen vinden. Ook komen er meer asielzoekers bij, die een verblijfsstatus hebben gekregen, maar geen werk kunnen krijgen. Tot en met augustus van dit jaar kwamen er in Ermelo tien, in Harderwijk 34 en in Zeewolde twaalf statushouders bij.

In Ermelo steeg het aantal mensen met een WW-uitkering met veertien procent. In Harderwijk ligt dat percentage op twaalf. Dat is tegen de landelijke trend in, waar juist sprake is van een scherpe afname van mensen met een WW-uitkering. Ook in Zeewolde, dat ook onder de SDV valt, is sprake van een daling: 'nog maar' zes procent van de beroepsbevolking krijgt daar een WW-uitkering.

Wethouder Christianne van der Wal zit namens de gemeente Harderwijk in het bestuur van de SDV. Ook zij ziet dat Harderwijk afwijkt van de landelijke trend waarbij in een tijd van aantrekkende economie meer werklozen weer een baan vinden. "In Harderwijk zien we dat het aantal WW'ers zich anders ontwikkelt. Hier blijven de aantallen relatief hoog. De grote zorgsector is één van de voornaamste verklaringen hiervoo). De instroom in de bijstand blijft hierdoor hoog, en de verbeterende uitstroom kan hier nog niet tegenop", aldus de wethouder.

Op de vraag hoe ze het tij wil keren antwoordt van der Wal: "We zetten sinds 2015 in op versterking van de lokale werkgeversdienstverlening 'Harderwijk Werkt'. Onderdeel hiervan is een lokale benadering van werkgevers en een betere screening van het bestand om te komen tot meer en betere plaatsingen in de lokale setting. Deze aanpak is recent verder geïntensiveerd, ook met extra mogelijkheden voor loonkostensubsidies en werkgeverspremies."

"Verder heeft het college onlangs het actieplan 'Een parallelle aanpak voor statushouders' vastgesteld om tot een meer parallelle en geïntegreerde aanpak (huisvesting, taal en participatie) te komen. Bovendien werkt de SDV en de gemeente Harderwijk in regionaal verband (Noord Veluwse Werkkamer) samen met regiogemeenten op de Noord Veluwe en het UWV. Dit heeft onder meer geleidt tot een harmonisatie van instrumenten en gezamenlijke ontwikkeling van het matchingssyteem WBS/Sonar". 

De negatieve ontwikkelingen op het gebied van het aantal vacatures en uitkeringsgerechtigden staan vermeld in een vers tussenrapport van de SDV. De organisatie had dat bij een eerdere tussenrapportage niet goed voorzien en moet daarom voor de tweede keer haar begrotingscijfers bijstellen. Ze heeft ditmaal 8,3 ton euro meer nodig dan eerder ingeschat. De gemeente Ermelo is daardoor over heel 2016 naar verwachting 4,7 miljoen euro kwijt aan bijstandsuitkeringen. Harderwijk betaalt twaalf miljoen en Zeewolde 3,6 miljoen euro.