• Henk Merjenburgh

Begraafrechten Ermelo niet omhoog

ERMELO De tarieven voor begraven in Ermelo worden komend jaar niet verhoogd. Tijdens de vaststelling van de belastingtarieven haalde een voorstel hiertoe van ChristenUnie, SGP en CDA een meerderheid. Zij krijgen ook steun van Ermelo Liberaal. Tijdens de begrotingsvergadering werd ook duidelijk dat er in januari een voorstel moet komen van het college van burgemeester en wethouders om het achterstallig onderhoud van het openbaar groen aan te pakken. Hieraan moet dan ook het benodigde budget worden gekoppeld. Een motie van Progressief Ermelo, BurgerBelangen Ermelo en SGP bij alle woningen een warmtescan uit te voeren werd op het laatste moment ingetrokken. Het college had de motie ook ontraden. Volgens wethouder Jan van Eijsden is een dergelijke scan inmiddels achterhaald als instrument.

Wijnand Kooijmans

Binnen de raadscommissie gaat nu wel besproken hoe aan duurzaamheid van woningen meer inhoud kan worden gegeven. Ruud van Eijle (ChristenUnie) stelde dat in 2014 ten aanzien van de begraafplaatsen is besloten dat de tarieven kostendekkend moeten zijn. Niemand kon, zo zegt hij, voorzien dat de kosten zo enorm zouden stijgen. Was er in 2016 nog een tarief van 1.650 euro, volgens het voorstel van het college stijgt dat in 2018 naar 2.015 euro. Het gaat dan om een grafrecht voor twintig jaar. Ter vergelijk noemde Van Eijle de gemeente Putten waar voor een grafrecht van dertig jaar een tarief van maar 1.203 euro wordt geheven. Ook Frans Snoek (SGP vindt dat de tarieven te snel stijgen. Inwoners worden bijna gedwongen uit te wijken naar een andere gemeente om begraven te worden. Of te laten cremeren. "Gewoon omdat begraven in Ermelo niet meer is te betalen."

EVALUATIE Het tarief voor begraven blijft bevroren. In januari 2018 vindt een evaluatie plaats en dan wordt bekeken hoe alle kosten verrekend moeten worden.

Ook of een deel van het onderhoud niet in de tarieven moet worden doorberekend omdat het gaat om een openbaar park. Tegenstanders van het bevriezen van de begrafenistarieven vinden dat moet worden vastgehouden aan het principe van het kostendekkend zijn van de tarieven. En, zoals Wouter Vogelsang (BurgerBelangen Ermelo) aangaf: ,,Geen douceurtje moet worden weggeven."

SCHOOL Tijdens de behandeling van de begroting werd ook duidelijk dat de nieuwbouw van de Prins Willem Alexanderschool niet in 2018 kan plaatsvinden. De aanbesteding is duurder uitgevallen dan het beschikbare budget. Volgens wethouder Laurens Klappe wordt hierover overlegd tussen gemeente en school en sluit hij niet uit dat de raad een extra krediet wordt gevraagd.

Onduidelijk bleef of het fietspad Tonselse Veld nog wordt aangelegd. Hier werd naar gevraagd door Désirée Meijsen. Volgens Van Eijsden gaat het echter om vertrouwelijke informatie.

Zorgen maken alle fracties zich over de stijgende kosten van de jeugdzorg. Voor Ermelo bedraagt het tekort dit jaar al 2,5 miljoen euro. De begroting werd aangenomen. Zij het dat de SGP aangaf tegen de subsidies te zijn voor sport en cultuur. De partij vindt dat hiervoor geen gemeenschapsgeld mag worden besteed.