• Archief BDUmedia

Besluit openstellen wegen onzorgvuldig voorbereid

ERMELO Het besluit de Prins Hendriklaan, Marnixlaan en de Alexanderlaan in Ermelo open te stellen voor het gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van vrachtverkeer, is door het college van burgemeester en wethouders niet met de benodigde zorgvuldigheid genomen.

Wijnand Kooijmans

Bezwaren van een echtpaar uit Ermelo tegen het besluit worden door de Raad van State echter niet ontvankelijk verklaard. Dat maakt dat het college van het hoogste Nederlandse rechtscollege twaalf weken de tijd krijgt het besluit alsnog beter te onderbouwen of een nieuw besluit te nemen. Daarna volgt een definitieve uitspraak.

RECHTBANK In februari 2017 werd door het college een eerste besluit genomen over het weer open stellen van de wegen. Hiertegen werd door een inwoner met succes in beroep gegaan bij de rechtbank. Door de gemeente werd bij de rechtbank aangevoerd dat de politieke verhoudingen door de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 en de vorming van een nieuw college waren gewijzigd.

Dat was aanleiding voor het toenmalig college te besluiten de afsluiting van de wegen, waartoe in 2010 was besloten, ongedaan te maken en de betonnen blokken, plantenbakken en paaltjes uit de wegen te verwijderen. Als argument werd aangevoerd dat het besluit tot afsluiting was genomen in verband met woningbouw in de wijk Het Trefpunt. Nu deze is afgerond zag het toenmalig college geen reden de afsluiting in stand te houden.

ONZORGVULDIG De rechtbank oordeelde dat het college de vrijheid heeft van mening te veranderen als het gaat om een verkeerskundige situatie. Maar dat dit het college niet ontslaat van de plicht een besluit zorgvuldig voor te bereiden, deugdelijk te motiveren en alle belangen af te wegen. Omdat niet was gebeurd werd het besluit van het college door de rechtbank vernietigd. Deze uitspraak is door de Raad van State definitief bekrachtigd.

In februari 2018 is door het college een nieuw besluit genomen met als doel de wegen alsnog open te stellen voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van vrachtwagens. Met als doel te voorzien in een logische ruit van verbindingswegen voor het verkeer.  Volgens het college wordt onder meer een betere ontsluiting gerealiseerd voor de westflank van Ermelo, de westelijk gelegen noord-zuid ontsluiting in Ermelo (Kolbaanweg). Ook in algemene zin wordt, zo voert het college aan, een betere ontsluiting van Ermelo gewaarborgd.

BEZWAAR Ook hier werd bezwaar tegen aangetekend. Onder meer omdat de wenselijkheid en de noodzaak van het openstellen van de wegen niet door een verkeersonderzoek wordt ondersteund. De Raad van State oordeelt dat het college hiertoe ook niet verplicht is. Alleen op het punt dat het besluit opnieuw onzorgvuldig is onderbouwd wordt door het rechtscollege gehonoreerd.

Dat maakt dat het besluit alsnog beter moet worden onderbouwd of dat een nieuw besluit moet worden genomen. Dat maakt dat het inmiddels nieuw aangetreden college de vrijheid heeft alsnog de afsluiting ongedaan te maken maar ook kan besluiten deze in stand te houden.