• Wijnand Kooijmans

Besluit over aanpak bedrijventerrein Ermelo doorgeschoven

ERMELO Een besluit over de definitieve aanpak van het bedrijventerrein Kerkdennen in Ermelo wordt pas genomen door de nieuwe gemeenteraad. Dat is de uitkomst van een lange discussie in de gemeenteraad. Vijf partijen zijn van mening dat er veel is gepraat over de toekomst van Kerkdennen maar te weinig met de betrokkenen in het gebied zelf. Dat maakt dat een motie werd aangenomen met de steun van SGP, CDA, BurgerBelangen Ermelo, VVD en Ermelo-Liberaal waarin het college wordt opgedragen eerst met de ondernemers te gaan praten.

Wijnand Kooijmans

Het gaat dan om vertrouwelijke gesprekken waarbij de structuurvisie 2005 van de gemeente Ermelo als uitgangspunt wordt genomen. Hierbij geldt dat zwaardere bestemmingen dan de huidige niet zijn toegestaan. De uitkomsten van de gesprekken moeten vertrouwelijk worden aangeboden aan de gemeenteraad en leiden tot het opstellen van een plan van aanpak. De

eigenaren moet wel de ruimte worden geboden hun wensen te verwezenlijken. De aanpak van het bedrijventerrein moet worden vastgelegd in een bestemmingsplan voor de Kom Ermelo. Tegen de motie stemden de fracties van Progressief Ermelo en de ChristenUnie.

In het voorjaar van 2018 komt het college met voorstellen om de maximum snelheid op de Herderlaan en de Kerkdennen te verlagen naar dertig kilometer per uur. Bij de hiervoor noodzakelijke herinrichting van het 30 kilometer gebied wordt door wethouder Esther Heutink rekening gehouden met het draaien van vrachtwagens bij het Sluisje. Ook gaat ze het instellen van eenrichtingsverkeer betrekken bij de evaluatie. De motie waarin dit vastgelegd kreeg de steun van de overgrote meerderheid van de raad. Alleen de ChristenUnie stemde tegen.

FIETSPAD Unaniem is de raad wel als het gaat om de aanpak van het fietspad over de heide langs Kerkdennen. Dat moet worden opgewaardeerd tot doorgaande snelle fietsroute door middel van een betonnen verharding. Ook moet het worden voorzien van een goede verlichting. Het fietspad moet worden doorgetrokken vanaf de westzijde van de spoorwegovergang tot het fietstunneltje bij de Putterweg. Hiermee moet de dubbele oversteek bij de spoorwegovergang Oude Telgterweg komen te vervallen. Bedongen wordt dat bij de straatnaamgeving suggesties vanuit de bevolking worden meegenomen. In het eerstvolgende gemeentelijk verkeers- en vervoersplan moet worden gekeken of de kruising van de Heidelaan, Oude Telgterweg en Steynlaan kan worden aangepast. Tot die tijd moet worden afgezien van verkeersveilige aanpassingen op de Oude Telgterweg. De motie waarin het college dit wordt opgedragen wordt als enige niet gesteund door het CDA.

In het plan dat er moet komen is de aanpak van de wegen, Oude Telgterweg, Kerkdennen en Herderlaan opgenomen, het inzetten op het bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, de herinrichting van de opstelplaats voor vrachtwagens aan de Oude Telgterweg. In totaal is voor de te nemen maatregelen 938.000 euro beschikbaar. Het college gaat zich inspannen voor de maatregelen provinciale subsidie in de wacht te slepen.