• Archief BDU Media

Driehonderd woningen op Veldwijk

ERMELO Twee bestemmingsplannen en een structuurvisie krijgt de gemeenteraad van Ermelo binnenkort gepresenteerd. Bij de bestemmingsplannen gaat het om definitieve besluitvorming, voor het landgoed Veldwijk gaat het om een structuurvisie. Op de plek van de huidige de Leemkuul worden achttien woningen gerealiseerd alsmede een losstaande centrale ontmoetingsruimte.

Wijnand Kooijmans

Na overleg met de omwonenden is alsnog besloten het geplande pad aan de zuidzijde te laten vervallen. Hierdoor kunnen meer bomen worden gespaard. Het groen dat wel moet verdwijnen wordt gecompenseerd in het openbaar groen rond de nieuwe woningen. De waardevolle Grove Dennen van het voormalig 'Leemkuulbos' blijven ongedeerd. Het gaat om monumentale bomen. Streven van bouwonderneming Hegeman is zo snel mogelijk aan de slag te gaan. Onderzocht wordt nog of woningen kunnen worden gebouwd welke niet meer op het gas worden aangesloten. Verwacht wordt dat de woningen in de loop van 2018 worden opgeleverd.

DRIESPRONG In het gebied De Driesprong is de bouw van maximaal 73 woningen gepland. Het gaat om het gebied tussen de Hamburgerweg, van Strijlandweg, Oude Telgterweg en de Heidelaan. In het uiteindelijke plan, zoals dat aan de gemeenteraad wordt aangeboden, wordt het waardevolle bosje aan de Van Strijlandweg in zijn geheel behouden. Ook wordt de bomenrij langs de Oude Telgterweg zo veel mogelijk gespaard. Een deel van het bosje op het Van Beekterrein kende achterstallig onderhoud en bestond voornamelijk uit opgeschoten bomen en struiken. Een deel hiervan is inmiddels gekapt. Een deel van de bomen wordt gespaard. De gemeente heeft inmiddels een verzoek ontvangen van een aantal buren van de Van Emsthof en de Heidelaan of de bomen in de hoek van deze beide wegen kunnen worden behouden. Omdat een deel van het te bebouwen terrein moet wordenopgehoogd verwacht het college van burgemeester en wethouders dat een deel van de in het geding zijnde bomen alsnog zal sneuvelen.

VELDWIJK Op het landgoed Veldwijk moeten, zo geeft wethouder Jan van den Bosch aan, minimaal 250 tot 300 woningen worden gebouwd. Het totale aantal is mede afhankelijk van de vraag of binnen bestaande gebouwen appartementen worden gerealiseerd. Naar aanleiding van de ontwerp-structuurvisie zijn er zestien reacties bij het Ermelose college binnen gekomen. Een deel daarvan heeft betrekking op het behoud van de monumentale bomen. Daaraan wordt, waar mogelijk, gevolg gegeven door het college in de verdere uitwerking van de plannen. ,,Maar we kunnen behoud niet altijd garanderen", zo zegt de wethouder wel. Op verzoek van de bewoners van de wijk De Maat wordt de groenstrook rond het terrein breder dan de tien meter die voor het overige deel van het landgoed wordt aangehouden.

CONCREET Pas bij het bestemmingsplan wordt, zo zegt van den Bosch, het aantal woningen concreet ingevuld. Dan ook wordt bekeken welke types woningen er moeten komen. De wethouder zou het liefst zien dan dit jaar de schop de grond ingaat maar verwacht dat dit toch wel 2018 wordt. Afhankelijk van een eventuele bezwarenprocedure bij de Raad van State.