• Henk Merjenburgh

Duurzaam wonen in Waterfront Harderwijk

HARDERWIJK In het kader van het plan Waterfront Harderwijk wordt het oude industriegebied Haven omgevormd tot een woongebied aan het water. Als leidraad voor de verdere, stedenbouwkundige uitwerking van de deelgebieden De Kades en De Stadswerven heeft het college van b en w de Nota van Uitgangspunten voor fase 3 vastgesteld.

Door de realisatie van het project Waterfront verandert het oude industriegebied naar een aantrekkelijk woongebied aan het water. Het college streeft naar een levendig woonmilieu, waarin ook enige ruimte is voor andere functies, zoals horeca, werken aan huis en voorzieningen. Deze aanvullende functies moeten nadrukkelijk worden opgevat als ondersteunend en voorwaardelijk voor de gewenste levendigheid.

DE STADSWERVEN Het deelgebied De Stadswerven krijgt een compacte, stedelijke opzet, dat qua sfeer en karakter te vergelijken is met de historische binnenstad. Door de aanwezigheid van een brede, doorvaarbare gracht ontstaat een attractief waterrijk woonmilieu met een rijke schakering van verschillende grachtenpanden aan het water. De kades blijven grotendeels openbaar en het parkeren vindt overwegend plaats op de binnenplaatsen.

DE KADES Het deelgebied De Kades wordt een woonmilieu gecreëerd met een meer industriële uitstraling, als verwijzing naar het industrieverleden van deze locatie. Het gebied is in de architectuur minder historisch van opzet dan het gebied De Stadswerven. Pakhuizen en industriële havengebouwen vormen hier een inspiratie voor de architectuur.

DUURZAAMHEID Bij de ontwikkeling van het woongebied zet het college van b en w in op duurzaamheid. Bijvoorbeeld door het toepassen van duurzame energieoplossingen in woningen en het nemen van slimme maatregelen tegen 'hitte' in de stad door het creëren van smalle straten, veel water en groen. ,,Mijn ambitie is om het een gasloze wijk te laten zijn", aldus wethouder Pieter Teeninga. Verder wordt onderzocht wordt of een deel van het gebied autoluw kan worden gerealiseerd. Ook wordt gedacht aan het stimuleren van elektrisch rijden door het realiseren van voldoende E-laadvoorzieningen in de wijk en het maken van een goede en veilige infrastructuur voor voetgangers en fietsers.

VOORZIENINGEN Naast woningen is in dit gebied ook ruimte voor commerciële functies, zoals een apotheek, een sportschool en lunchroom, op de begane grond in het gebied. Daarbij benadrukt het college van b en w dat deze voorzieningen moeten passen binnen de detailhandelsvisie en niet concurrerend met de binnenstad mogen zijn. Daarnaast is in de aaneengesloten bebouwingswand langs de N302 is in beperkte mate ruimte voor de vestiging van kantoren.

OPENBARE RUIMTE Het college van b en w hecht ook veel belang aan de hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte en de doorvaarbaarheid, waarmee de aantrekkelijkheid van en levendigheid in het woongebied verder kan worden vergroot.

VERVOLGSTAP Op 15 december vindt een gedachtewisseling plaats in de commissie Ruimte over de uitgangspunten voor de verdere planuitwerking van fase 3 Waterfront. Op basis van de uitkomsten wordt het stedenbouwkundig plan voor de Stadswerven en de Kades verder uitgewerkt in samenhang met de consequenties voor de grondexploitatie. Dit wordt ook besproken in de Klankbordgroep Waterfront. Naar verwachting wordt het stedenbouwkundig plan voor fase 3 in de loop van 2017 opgeleverd.