• Het eendenbedrijf Tomassen Duck To.

    Wijnand Kooijmans

Dwangsom Tomasssen Duck To ingetrokken

ERMELO De opgelegde dwangsom aan het bedrijf Tomassen Duck To wordt ingetrokken. Het Ermelose college van burgemeester en wethouders neemt daarmee het advies over van de commissie bezwaarschriften. Reden is dat op het moment dat de dwangsom werd opgelegd er zicht was op legalisatie van de illegale activiteiten.

Wijnand Kooijmans

Door het college was Tomassen Duck To in april van dit jaar een dwangsom opgelegd. Een inwoonster van Ermelo kwam hier tegen in het geweer, omdat ze de dwangsom te laag vond. Volgens de commissie bezwaarschriften is door de betrokkene niet onderbouwd waarom de dwangsom te laag was. Ook had ze, zo vinden de leden van de commissie, zelf eerder een verzoek tot handhaving moeten indienen indien zij van mening was dat het dagelijks bestuur van de gemeente te laat is opgetreden tegen overtredingen.

Voor de commissie speelt ook bij het bezwaar van de betreffende inwoonster mee dat er wel sprake is van zicht op legalisatie. Het aantal te slachten eenden is, zo vindt de commissie, vergund door middel van een milieuvergunning. En daarmee niet in strijd met het bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders neemt het advies van de commissie over dit bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

DAG Door de commissie is pas één dag voor het verstrijken van de termijn advies uitgebracht dat daarna nog diende te worden besproken in het college. Dat maakt dat de uiterste termijn voor het nemen van een beslissing op het bezwaarschrift van de Ermelose met vijf dagen is overschreden. Indien zij het college daarvoor ook in gebreke heeft gesteld komt haar honderd euro toe.

De omgevingsdienst regio Arnhem-Nijmegen heeft inmiddels aangegeven dat positief kan worden beslist op de nieuwe milieuaanvraag van Tomassen Duck To. In de aanvraag van het bedrijf is echter ook een deel bouwen en handelen in strijd met de regels van ruimtelijke ordening opgenomen dat onlosmakelijk is verbonden met de milieuvergunning.

Het is nog niet bekend of de gemeenteraad bereid is medewerking te verlenen aan het legaliseren van de gebouwen. Bovendien moet het gasstation nog worden toegevoegd aan de aanvraag. Op dit punt kan, zo zegt het college, dan ook nog niet worden gesproken van een concreet zicht op legalisatie. Dat maakt dat bij een eventueel beroep bij de rechtbank de rechter kan beslissen dat alsnog een dwangsom moet worden opgelegd.

Wel wordt aangegeven dat in deze situatie kan worden aangevoerd dat de dwangsom niet in verhouding staat tot de daarmee te dienen belangen. Mede omdat het college eerder heeft aangegeven medewerking te willen verlenen. Voor het milieudeel kan een vergunning worden afgegeven indien de gebouwen worden gelegaliseerd. Wanneer de raad geen medewerking wil verlenen aan de legalisatie moet echter alsnog handhavend worden opgetreden.re