• Wijnand Kooijmans

Dwangsommen Tomassen Duck-to opgeschort

ERMELO De dwangsom van 15.000 euro per week welke is opgelegd aan Tomassen Duck-to is opgeschort. Dit in afwachting van de behandeling van de revisievergunning welke door het bedrijf is aangevraagd.

Wijnand Kooijmans

Burgemeester André Baars zegt dat het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het verzoek van het opschorten van de begunstigingstermijn van de dwangsom. Dit is de termijn welke het bedrijf is gegund om de overtreding te beëindigen zonder dat de dwangsommen worden verbeurd.

AANVRAAG Volgens Baars wordt medewerking verleend omdat het bedrijf een complete aanvraag heeft ingediend voor een nieuwe vergunning. Doel is de huidige bedrijfsvoering vergund te krijgen. Eén van de kritiekpunten is dat, sinds de overname van de VSE in Harderwijk, er meer eenden per dag worden geslacht dat op grond van de huidige vergunning is toegestaan. Het bedrijf heeft dit overigens enkele keren ontkend.

Het bedrijf heeft overigens ook bezwaar aangetekend bij de rechtbank tegen de opgelegde dwangsom. Dit is, zo geeft Baars aan, een aparte procedure. De aanvraag is ingediend bij de Omgevingsdienst Veluwe maar wordt doorgezonden naar de Omgevingsdienst Regio Nijmegen.

PROVINCIEIn provinciaal verband is afgesproken dat ingewikkelde vergunningsaanvragen door hen worden beoordeeld. In het geval van Tomassen Duck-to gaat het om een bedrijf dat in het verleden vergunning ontving van de provincie Gelderland.

Binnen welke termijn advies wordt uitgebracht is overigens onbekend. Baars: "Bij een bouwvergunning weet je dat je binnen zes weken een besluit moet nemen. Bij milieuvergunningen is dit niet het geval. Het gaat om een complexe materie. Maar hoe eerder dit probleem uit de wereld is, hoe beter." Tomassen Dick-To is de grootste eenden slachterij in West-Europa.

OVERTREDINGEN De dwangsommen zijn opgelegd vanaf 4 april. Tijdens een controle werden meerdere overtredingen geconstateerd. De directie van Tomassen zegt dat de overtredingen kunnen worden gelegaliseerd zodra de aangevraagde vergunning is verleend. Het bedrijf had tot 3 mei de tijd een volledige aanvraag in te dienen en heeft daaraan voldaan.

Dat biedt, zo zegt Baars, ook de mogelijkheid de dwangsommen op te schorten. Dit tot vier weken na beslissing op het bezwaar. De dwangsommen blijven echter wel boven het bedrijf hangen. Indien de rechter het bezwaar afwijst heeft het college de bevoegdheid de dwangsommen alsnog verbeurd te verklaren en in te vorderen. Dat is een zaak waarover dan, zo zegt Baars, een besluit moet worden genomen.

BEZWAARSCHRIFT Het bezwaarschrift van Animal Rights tegen Tomassen Duck-to is door het college van burgemeester en wethouders niet-ontvankelijk verklaard, zo zegt burgemeester Baars. Dit omdat de dierenwelzijnsorganisatie geen direct belanghebbende is. Het bezwaar is, zo geeft hij aan, onder meer gericht tegen het verblijf van eenden. "Maar het is een slachterij waar geen dieren lang verblijven."

Het niet-ontvankelijk verklaren betekent ook dat het bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt beoordeeld.