• Wijnand Kooijmans

Ermelo stopt met verkoop snippergroen

ERMELO Door de gemeente Ermelo wordt gestopt met de verkoop van snippergroen. Daarnaast moet er meer groen komen in het centrum en de wijk Ermelo-Zuid en moet groen worden gekoppeld aan plannen voor bouwen van woningen.

Wijnand Kooijmans

Het resultaat van de discussie over de groenvisie in de Ermelose gemeenteraad. Snippergroen mag wat betreft de meerderheid van de raad alleen in bruikleen worden gegeven aan burgers die dat willen. BurgerBelangen Ermelo, VVD en Ermelo-Liberaal vinden dat hieraan te veel haken en ogen kleven en stemden tegen. Volgens Dick te Brake (CDA) leidt de verkoop van groen niet tot verbetering van het onderhoud van groen in de wijken. Door het in bruikleen te geven kan de gemeente zelf de eisen stellen wat betreft het gewenste onderhoudsniveau.

Indien daaraan geen gevolg wordt gegeven kan de gemeente het groen weer terugeisen. Een flinke discussie ontstond rond de gewenste hoeveelheid groen in het centrum en Ermelo-Zuid.

Aanvankelijk werd een amendement ingediend waarin werd gesteld dat vastgehouden moet worden aan de gewenste hoeveelheid van honderd vierkante meter groen per woning. Als dat te letterlijk wordt genomen moet er, volgens wethouder Jan van Eijsden, duizend vierkante meter openbaar groen bijkomen. Dat ziet hij als een niet te verwezenlijk doel. Uiteindelijk werd overeenstemming bereikt over een voorstel waarin wordt aangegeven dat de hoeveelheid groen in het centrum tenminste moet worden behouden en de kwaliteit ervan moet worden verbeterd. Groen dat verdwijnt moet worden gecompenseerd door op een andere plek groen toe te voegen. De VVD-fractie kan zich niet vinden in dit voorstel.

UITBREIDING Het college moet wel aan de slag om de hoeveelheid groen in zowel het centrum als Ermelo-Zuid uit te breiden. Volgens Anneke Knoppert (Progressief Ermelo) zijn hiervoor voldoende mogelijkheden aanwezig. Onder meer wijst ze op het parkeerterrein bij het Kerkelijk Centrum waar bij de aanleg maar karig is omgesprongen met de hoeveelheid groen. Dat kan in haar ogen veel beter.

Discussie ontstond ook over de lijst van monumentale bomen. Tot schrik van wethouder Van Eijsden werd door vijf partijen een voorstel ingediend dat in de praktijk betekent dat iedere boom waarin wordt genesteld op de monumentenlijst van bomen terecht moet komen. Dat vindt de wethouder te ver gaan. De bescherming is wat hem betreft vooral gericht op de bomen waarin eekhoorns en uilen nestelen. Andere dieren wippen bij het nestelen van boom tot boom.

AANPASSING Wethouder en raad - uitgezonderd de VVD - bleken op dit punt hetzelfde doel na te streven waardoor ook dit punt kan worden meegenomen in de groenvisie. VVD en Ermelo-Liberaal stemden tegen de motie waarin wordt gevraagd groen- en natuurbehoud aan de orde te stellen bij iedere aanvraag voor woningbouw.

De groenvisie krijgt, met aanpassing van de voorstellen vanuit de raad, het unanieme groene licht van de gemeenteraad. Er moet nu worden gewerkt aan het opstellen van uitvoeringsplannen waarin de puntjes op de i worden gezet.