• De routes lopen nog te vaak niet door de centra van dorpen en steden, zoals hier in Doornspijk.

  • Niet alle fietspaden, zoals bij de schaapskooi in Ermelo, zijn al in het fietsknooppuntennet opgenomen.

Fietsknooppuntnetwerk moet op de schop

Het netwerk van fietsknooppunten op de Veluwe wordt op termijn verbeterd. In afwachting daarvan hebben de twintig deelnemende gemeenten besloten de samenwerking voor de komende vijf jaar voort te zetten. De gemeenten Ermelo en Apeldoorn zijn de coördinatoren. Andere deelnemende gemeenten zijn onder meer Barneveld, Nijkerk, Putten, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem, Heerde en Epe.

Wijnand Kooijmans

In 2006 werd de aanzet gegeven voor het netwerk. Doel is dat fietsers zelf in de gelegenheid worden gesteld hun route te kiezen met behulp van de knooppunten. Inmiddels zijn zowel de eigen inwoners van de deelnemende gemeenten als recreanten aardig vertrouwd geraakt met het systeem. Aanleg, beheer en onderhoud zijn geregeld in een samenwerkingsovereenkomst. Deze moet nu worden vernieuwd. Gelijktijdig zijn er ambities om het netwerk grootschalig te optimaliseren. Het netwerk is relatief gezien nu grofmazig en in de loop van de jaren zijn er nieuwe mogelijkheden voor routes ontstaan door de aanleg van fietspaden.

Uit onderzoek door een verkeerstechnisch bureau blijkt dat het netwerk op de Veluwe er weliswaar nog goed bij ligt, maar op korte termijn ook investeringen moeten worden gedaan voor vervangingen.

In tegenstelling tot veel andere netwerken is het Veluwse knooppuntensysteem nog niet gedigitaliseerd. Dat betekent dat er ook weinig informatie over het netwerk is vastgelegd. Het netwerk kan hierdoor bovendien niet actief worden beheerd. Dat leidt er soms in de praktijk toe dat aanbieders van route-apps en -kaarten onjuiste of onvolledige informatie gebruiken. In het gekozen systeem bevat het netwerk relatief weinig toeristische informatie en lopen de gekozen routes in veel gevallen buiten de stads- en dorpscentra om.

Een gemeente als Putten heeft bijvoorbeeld al aangegeven te willen bekijken of de fietspaden op het eigen grondgebied beter kunnen worden aangesloten op het fietspadennetwerk. Ook is Putter Bosbosbeheer gevraagd of er verharde fietspaden door het Putter Bos kunnen komen. Er is al een rechtstreekse verbinding gerealiseerd tussen het centrum van Putten en de schaapskooi aan de Postweg in Ermelo. Elburg heeft gekozen voor een extra fietsroute in 't Harde, omdat hier weinig aanbod aan fietsroutes is. Hierbij is een combinatie gemaakt met het informatiebord bij het NS-station in 't Harde zodat de route vanaf hier kan worden gefietst. Bij het faillissement van het Veluws Bureau voor Toerisme is het door de gemeenten bijeen gespaarde fonds voor vervanging onderdeel geworden van dit faillissement. Dat betekent dat er geen financiële middelen beschikbaar zijn voor een optimalisatie van het netwerk. Wel bestaat de verwachting dat binnen de provincie Gelderland er partijen zijn die mee willen betalen aan een beter fietsknooppuntennetwerk. Zodra het fietspadennet is geoptimaliseerd kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het laten meebetalen door het bedrijfsleven. Dat kan extra inkomsten genereren voor bijvoorbeeld fietsarrangementen in hun pakket op te nemen.

Verbeteren van het fietspadennet past ook binnen de visie die binnen Gelderland is ontwikkeld om de belangrijkste fietsprovincie van Nederland te worden. Voor woon-werkverkeer moeten er korte, directe en comfortabele verbindingen komen die op elkaar aansluiten. Maar ook dat er goede toeristische routes moeten zijn die aansluiten bij de eisen van deze tijd en de trends van het fietsgebruik. De routes moeten bovendien informatie geven over de mogelijkheden van het gebied waar ze door heen voeren. Gestimuleerd moet worden dat kwetsbare natuur per fiets wordt doorkruist vanaf stations, natuurtransferia, recreatiecomplex ect, Ook moet er meer promotie en marketing voor de fiets komen, bijvoorbeeld door duidelijke verwijsborden en de aanleg van belevingsplekken, een eigen website voor routes, promotie in het buitenland. De gewenste samenwerking tussen gemeenten is al gerealiseerd.

De gesprekken over de verbeteringen en optimalisatie van het huidige fietsknooppuntennetwerk hebben nog niet geleid tot een definitief plan. Zodra dat rond is wordt dat aan alle betrokken gemeenteraden aangeboden. Dan ook moet duidelijk worden welke kosten hiermee zijn gemoeid en of alle raden de benodigde investeringen willen doen. Een definitieve tijdsplanning is nog niet opgesteld.