• Joëlle Kelderman

Fietsvoorziening in Speuld:tweetal varianten

ERMELO Er worden twee varianten uitgewerkt hoe er gestalte kan worden gegeven aan een fietsvoorziening op de Garderenseweg in Speuld. Daarnaast is besloten fietsstroken aan te leggen op de Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg tussen de Ullerberg en Staverden. In 2013 werd besloten tweezijdig een eenrichtingsfietspad langs de Garderenseweg in Speuld aan te leggen. Het plan bleek echter niet uitvoerbaar. Dat had te maken met de benodigde grondaankopen, maar ook de hoeveelheid bomen die moesten worden gekapt. Ook de dichte bebouwing langs de weg speelde een rol. Dat maakt dat met de inwoners van Speuld is gezocht naar alternatieve varianten. De komst van een veilige fietsvoorziening heeft hoge prioriteit binnen het verkeers- en vervoersplan. De route over de Garderenseweg wordt druk gebruikt door fietsers. Het gaat vooral schoolkinderen naast plaatselijk fietsverkeer en recreatieve fietsers. Gedacht wordt aan een 30 km-zone met fietsstroken binnen de bebouwde kom.

Wijnand Kooijmans

Verder een 60 km-zone met fietsstroken buiten de bebouwde kom. Voor beide ideeën wordt een schetsontwerp uitgewerkt. Dan zijn ook de kosten van beide varianten bekend. Het is dan aan de raad hierin een keuze te maken. Gekeken wordt ook naar uitbreiding van de komgrens, mede in verband met woningbouw die momenteel plaats vindt. Ook wordt gekeken naar aanpassingen op de Buurtweg, zodat de toeristische route niet langer over deze loopt. De drempel binnen de bebouwde kom van Speuld wordt eveneens onder de loep genomen. Deze wordt door weggebruikers als bijzonder hinderlijk ervaren. Volgens wethouder Wouter Vogelsang voldoet de drempel echter wel aan de normen. Opzet is dat de uitvoerig gelijk plaats vindt met benodigd onderhoud aan de weg.

De raad wordt gevraagd, naast de benodigde gelden voor het wegenbeheersplan tot 2022 een krediet van 300.000 euro beschikbaar te stellen voor de aanleg van de 'fietsstraat auto te gast Jonkheer Doctor C.J. Sandbergweg'. Doel van dit laatste is de fietser een veilige fietsroute te geven vanaf de N302 tot Staverden zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor het Natura 2000 gebied. Het asfalt op de weg moet worden vervangen. Plan is daarbij twee fietsstroken van twee meter breed aan te leggen. De fietsers krijgen hiervoor een prominente 'brede' fietsstrook op de weg waarmee, zo is de verwachting, tevens de snelheid van de overige weggebruikers wordt teruggebracht. De komst van de fietsstroken wordt gezien als belangrijk, mede door de gewijzigde bestemming van de voormalige vuilstortplaats Ullerberg. Indien de raad akkoord gaat kan op korte termijn met de werkzaamheden worden begonnen.

Met de gelden voor het wegenbeheerplan wil het college de komende vijf jaren het kwaliteitsniveau van wegen verbeteren. Fietspaden worden verbeterd en verbreed, bermen worden verstevigd en de verharding van enkele wegen en paden wordt vervangen.