• Lex van Lieshout

Geen bruidsschat nieuwe raad

ERMELO De gemeentelijke belastingen in de gemeente Ermelo stijgen in 2018 maar licht met 1,2 procent. Dat blijkt uit de begroting die is aangeboden aan de gemeenteraad. Volgens wethouder Jan van Eijsden is het college van burgemeester en wethouders terughoudend met het opnemen van nieuw beleid in de begroting. Dit gezien de nadere gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Het maken van nieuwe plannen ligt, zo geeft hij aan, meer op de weg van het dan te vormen college.

Wijnand Kooijmans

Het huidige college laat een financieel gezonde gemeente achter. De begroting sluit met een bedrag van 734.000 euro. Door het college worden de komende tijd nog wel lopende zaken afgerond, zoals de koerswijziging als het gaat om museum Het Pakhuis en het Huis van Bestuur en Cultuur. Het gaat dan vooral om de nieuwe toekomst voor de Dialoog waarbij de bibliotheek een belangrijke rol speelt.

Het college laat geen bruidsschat achter voor het nieuw te vormen college. ,,Wij wilden hiervoor honderdduizend euro reserveren maar de gemeenteraad heeft dat verworpen", geeft Van Eijsden aan. Goedkeuring van de begroting is nodig om aan de slag te kunnen met onder meer de bouw van het nieuwe zwembad en de realisering van de plannen voor de Westflank. Zorgen maakt Van Eijsden zich wel over de groeiende kosten voor de jeugdzorg. De tekorten daarop nemen toe en worden tot nu toe betaald uit de reserves sociaal domein. In 2018 verwacht het college dat GGz Centraal start met de geleidelijke verkoop van gronden op landgoed Veldwijk. Dan ook kan een start worden gemaakt met de uitwerking van de bouwplannen.

SPEULD In Speuld wordt in 2018 agrarische grond ingewisseld voor natuur ter compensatie van woningbouw aan de Garderenseweg. In samenwerking met de Vereniging Oud Papieractie Ermelo wordt gewerkt aan het meer scheiden van oud papier uit het restafval.

Ook gaat Ermelo meedoen aan een landelijke campagne om de scheiding van afval te stimuleren. De vervanging van de afvalcontainers staat eveneens op de agenda. In 2018 wil de gemeente de plannen voor de herinrichting van de Prins Hendriklaan, Julianalaan en Jacob Catslaan uitvoeren.

Of dit haalbaar is hangt af van de juridische procedures welke momenteel worden gevoerd. Het huidige gemeentelijk vervoers- en verkeersplan wordt in 2018 geactualiseerd.

FIETSPAD De aanpassing van de spoorwegovergang in de Stationsstraat staat komend jaar op de agenda. Hierover moet de gemeente nog wel overeenkomsten sluiten met GGz Centraal en ProRail. Een start wordt gemaakt met de aanleg

van fietsvoorzieningen langs de Schaapsdijk en Zeeweg. Grondaankopen en de benodigde procedure staan gepland voor het fietspad door Speuld.

Voor de realisering van een fietsvoorziening vanuit Groevenbeek naar het centrum wil het college een proef gaan nemen deze over bestaande wegen te laten voeren. Lukt dit, dan kan dit ook op andere plaatsen in Ermelo worden toegepast. In 2018 moet ook duidelijk worden of een bewaakte fietsenstalling door mensen met een arbeidsbeperking zelfstandig verder kan. De dienstverlening aan de burger verbeteren is tevens een belangrijk punt.