• Jeroen Jumelet / ANP

Gemeente houdt 2,4 miljoen over

HARDERWIJK De gemeente Harderwijk staat er financieel gezien goed voor: het huishoudboekje sluit het huishoudboekje over 2017 onder de streep zelfs af met 2,4 miljoen euro teveel. 2,4 lijkt veel, maar als je weet dat er jaarlijks zo'n 132 miljoen euro de gemeentekas instroomt en er ook ongeveer zoveel uitstroomt, valt dat wel mee. De gemeentelijke rekenmeesters hebben onder aanvoering van wethouder Jeroen de Jong van financiën aardig goed begroot, mag je concluderen. De Jong vult aan: "Er is sprake van een gezonde financiële basis".

Harry Schipper

VERBOUWINGEN Het gemeentelijke huishoudboekje, in ambtenarenjargon de 'Themarekening 2017', blikt terug op de in- en uitgaven die in 2017 zijn gedaan. Omdat het de laatste Themarekening van het oude college is, kijkt de wethouder liever terug naar wat er in de afgelopen vier jaar is gebeurd. "Er is toen veel gerealiseerd", meent hij. Veel van de in 2014 opgestelde prioriteiten van het oude collegeprogramma zijn inmiddels gerealiseerd. Afgelopen jaar nog kwam de 7,5 miljoen kostende verbouwing van het stadhuis gereed en werd een begin gemaakt met de verbouwing van het monumentale stadhuis aan de Markt. Die gaat ook zeker 4,5 miljoen euro kosten. Vorig jaar werd ook de inrichting van het Stationsgebied voltooid. Gelukkig betaalden rijk en provincie mee aan de kosten van het nieuwe station en de spoortunnels, want daar is meer dan 25 miljoen euro in gaan zitten.

SOCIAAL DOMEIN Wat ook veel geld kost is de zogeheten transitie binnen het sociaal domein. Veel overheidstaken als jeugdzorg zijn door het rijk overgeheveld naar de gemeenten. Harderwijk zag de bui al hangen en had tijdig een reservepot aangelegd. In tegenstelling tot veel andere gemeenten liep de overgang in Harderwijk mede hierdoor veel soepeler en groeide het potje zelfs aan tot elf miljoen euro. Inmiddels wordt dat bedrag afgebouwd, maar is afgesproken dat het geld echt wordt besteed binnen het sociaal domein waar dat het meest nodig is.

VEEL GRONDVERKOOP Een meevaller was vorig jaar de uitgifte van veel meer hectares industrieterrein dan de jaren ervoor: 6,8 hectare maar liefst. Zoiets werd al voorzichtig voorzien, maar er kwam toch 3,3 miljoen euro meer binnen dan waarop tevoren was gerekend. Ook ziet het ernaar uit dat de grond voor de verdere huizenbouw in Waterfront veel sneller kan worden verkocht dan een paar jaar terug nog werd gedacht. Wat nog wel veel geld gaat kosten is de ontwikkeling van Groot Sypel. Sportvelden worden anders - en nieuw - aangelegd en er komt een campus-achtig park met nieuwe fietspaden.

Vorig jaar is ook 1,75 miljoen euro apart gehouden om geluidswerende voorzieningen aan te leggen bij de A28. Met dat geld is nog niks gedaan. De raad moet straks nog haar goedkeuring geven aan het huishoudboekje. Het college van B en W stellen voor om in ieder geval ook nog een half miljoen euro apart te leggen om meer sociale woningbouw in de stad mogelijk te maken.