• Verkoop woningen Ermelo-Noord leveren gemeente geen winst op.

    Wijnand Kooijmans

Gemeente vist achter het net bij waardestijging grond

ERMELO Bij de bouw van starterswoningen moet in de toekomst goed worden gekeken naar de grondprijs die in rekening wordt gebracht. Maar ook naar de termijn waarbinnen een anti-speculatiebeding geldt.

Wijnand Kooijmans

Dat is één van de voornaamste conclusies die door het college van burgemeester en wethouders van Ermelo wordt getrokken uit de evaluatie Groevenbeek-Noord. Wethouder Laurens Klappe deelt de mening van het volledige college dat het achteraf zeer onbevredigend is dat bij de huidige verkoop tegen marktprijzen de waardestijging geheel ten goede komt aan de verkopers. Waarbij de gemeente, die de grond aanzienlijk heeft gesubsidieerd, volledig naast het net vist.

GEBRUIK De bouw van de starterswoningen in Groevenbeek-Noord was het eerste zogenoemde nul-op-de-meter project dat in Ermelo is gerealiseerd. Het betrof de bouw van 39 duurzame starterswoningen die in 2015 in gebruik zijn genomen.

Voor de 39 woningen werd ingeschreven door 140 gegadigden. Dat betekende dat, op grond van enkele criteria, loting moest plaatsvinden. Alle woningen werden uiteindelijk toegewezen aan kopers met een maatschappelijke of financiële binding aan Ermelo. Eén van de voorwaarden was dat de woning minimaal drie jaar door de koper van de woning. Ook waren er bindingseisen voor nieuwe kopers voor een periode van tien jaar. Hiermee wilde het college de garantie dat de woningen ook daadwerkelijk langere tijd beschikbaar zouden blijven voor starters. Nieuwe wetgeving maakt het echter niet meer mogelijk eisen te stellen voor de koopsector.

In de evaluatie wordt het opvallend genoemd dat de woningen worden bewoond door gezinnen. Gezien het totaal van dertig kinderen wordt het aannemelijk gevonden dat mensen hier deels al als gezin zijn komen wonen. Waaraan gelijk de conclusie wordt verbonden dat het vermoedelijk geen starters zijn geweest, zoals de opzet was. Maar dat deze gezinnen al een huur- of koopwoning hebben achtergelaten.

PROJECT Het project wordt voor bijna een derde bewoond door jongeren onder de dertig jaar. Daarnaast is er een flinke groep tussen de 30 en 45 jaar. De huidige waarde van de woningen ligt gemiddeld zo'n twintigduizend euro hoger dan op het moment waarop ze werden gebouwd. Dat blijkt te kloppen met de recente verkoop van een eerste woning. De conclusie is dat de oorspronkelijke doelstelling, goedkope huisvesting voor starters op de woningmarkt, gedeeltelijk is gehaald. Door de gewijzigde wetgeving bestaat de vrees dat de woningen voor starters de komende jaren nog maar beperkt betaalbaar blijven. Door de komst van de verordening sociale woningbouw moet het toepassen van het een antispeculatiebeding overbodig maken.

ENERGIE De woningen zijn gemonitord op onder meer het verbruik van energie. Hieruit blijkt dat circa tachtig procent van de bewoners voldoet aan de doelstelling nul-op-de-meter. Maar bij drie procent is sprake van een extreem verbruik.