• Imre Csany
  • Imre Csany

Gemeenten en waterschap nemen maatregelen tegen klimaatverandering

HARDERWIJK Achtentwintig gemeenten en waterschap Vallei en Veluwe gaan samen aan het werk om 'gebruikt water' en de toenemende neerslag slim te verwerken. Dat staat in de visie die gemeenten en waterschap gezamenlijk opgesteld hebben.

De visie geeft weer hoe gemeenten en waterschap het regenwater meer willen 'sturen', om wateroverlast te voorkomen of te verminderen. Het idee is om het schone regenwater zo veel mogelijk ter plekke te gebruiken. Bijvoorbeeld door het vast te houden om er het toilet mee door te spoelen of de tuin mee te besproeien. In de bebouwde gebieden is het idee om wegen met waterdoorlatende verhardingen in te zetten om overtollig water af te voren. De visie gaat uit van het meer bovengronds verwerken van schoon regenwater en niet via het riool.

Op het gebied van 'gebruikt water' wordt al veel gedaan aan het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater, zoals fosfaat. De visie biedt verdergaande principes waarbij scheiden aan de bron een belangrijk vertrekpunt is. Maar ook het terugwinnen van warmte uit douchewater is een manier om de eigen energierekening naar beneden te brengen. De technieken zijn niet de belemmering. De visie gaat uit van het kijken naar de optimale schaal: van huis naar straat naar wijk naar regio.

In de visie worden de riolering van de gemeente en de zuivering door het waterschap als één systeem gezien. Dit betekent dat het waterschap ook financieel de gemeenten gaat ondersteunen bij de realisatie van de ideeën. Jaarlijks stellen gemeente en waterschap een programma van maatregelen op die bijdragen aan een klimaatbestendige leefomgeving. De komende zes jaar reserveert het waterschap hiervoor jaarlijks 2 miljoen euro. Bij het opstellen van de maatregelen worden ook de inwoners betrokken.

BELANG VOOR INWONERS ,,Dit is een enorm positieve stap in de samenwerking die we al hebben met de gemeenten op het gebied van verwerken van afvalwater," aldus heemraad Bert van Vreeswijk. ,,Waar we vroeger elkaar nogal eens beconcurreerden, trekken we nu samen op. We zijn partners en kijken samen goed naar de besteding van de gelden, vanuit het belang van onze inwoners. Daarom betrekken we ook de inwoners bij de maatregelen. We willen de belastingen van gemeente en waterschap op riool betaalbaar houden en goed inspelen op de klimaatveranderingen."

Wethouder Hans van Daalen van gemeente Barneveld en voorzitter van het samenwerkingsverband Platform Water Vallei en Eem (zetien gemeenten), is ook blij met de samenwerking op dit onderwerp. ,,In het platform is het nieuwe plan besproken en waren de bestuurders positief. We gaan samen ontdekken welke maatregelen het beste zijn. We zien de visie dan ook niet als een eindpunt, maar als een goede start van de dialoog met inwoners, bedrijven en kennisinstellingen. Sámen kunnen we hier meters maken."

Binnen het werkgebied van waterschap Vallei en Veluwe zijn drie samenwerkingsverbanden actief: Platform Water Vallei en Eem (zestien gemeenten), samenwerkingsverband Regio Noord Veluwe (acht gemeenten) en samenwerkingsverband Oost Veluwe (vier gemeenten). Door het opstellen van jaarlijkse werkplannen worden gezamenlijk projecten uitgevoerd die leiden tot kostenbesparingen en kwaliteitsverbetering en vermindering van personele kwetsbaarheid.