• Lex van Lieshout

Harderwijk sluit 2016 af met positief saldo

HARDERWIJK Het college van burgemeester en wethouders heeft naar volle tevredenheid het boekjaar 2016 met een positief saldo kunnen afsluiten. Het saldo bedraagt 5,2 miljoen euro, meldt de gemeente in een persbericht. Het college ziet een duidelijk economisch herstel met een aantal aandachtspunten.

,,Wij zijn dan ook trots op wat we hebben bereikt met de beschikbaar gestelde capaciteit en middelen. Er is door alle betrokkenen hard gewerkt en de inzet heeft geleid tot mooie resultaten. Deze zijn ook bereikt door de inzet van inwoners en maatschappelijke organisaties'', aldus wethouder Jeroen de Jong.

RESULTAAT Het positieve resultaat is opgebouwd uit het resultaat van de algemene dienst 4,6 miljoen euro en het resultaat van de grondexploitatie 4,1 miljoen euro. Er wordt een bedrag van 1.948.337 euro overgeheveld naar 2017 voor de uitvoering van nog niet afgeronde of uitgestelde activiteiten. Tevens wordt een deel van het saldo, namelijk 1.538.000 euro, toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor de haven. Daardoor bedraagt het positieve saldo 5,2 miljoen euro.

TERUGBLIK In het jaar 2016 is er hard gewerkt aan de diverse projecten in onze stad. De organisatie van het sociaal domein is op orde waarbij aandacht is voor kwetsbare groepen. Ook de Sociale Dienst Veluwerand laat positieve resultaten zien. Er zijn meer mensen aan het werk, echter de instroom blijft aandacht vragen. Verder is er gewerkt aan de ontwikkeling van de wijken Waterfront en Drielanden - Harderweide. Onder grote belangstelling is een moderne en aantrekkelijke stationsomgeving gerealiseerd met de aanleg van een tunnel onder het spoor, een nieuw stationsgebouw en een fietsenstalling. Verder zijn de eerste asielzoekers verwelkomd in het gerealiseerde asielzoekerscentrum.

Afgelopen jaar is verder gewerkt aan de strategienota Vitale Vakantieparken. Voor twee vakantieparken inmiddels is gestart met de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan. Tenslotte is gestart met de renovatie van het Stadhuis en is gewerkt aan een moderne en professionele ambtelijke organisatie.

THEMAREKENING Het jaarverslag geeft inzicht in de gerealiseerde activiteiten in het afgelopen jaar en de behaalde resultaten. Hieruit kan worden afgeleid dat de gemeente op koers ligt met de gestelde doelen en de gemaakte afspraken. In de jaarrekening wordt een financiële toelichting gegeven over het afgelopen jaar. Deze geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente.

De jaarcijfers worden de raad nog voorgelegd.