• Foto: Henk Merjenburgh

Helderheid over toekomst vakantieparken in Harderwijk

HARDERWIJK Het college van B&W heeft de raad gevraagd voor goedkeuring van de Structuurvisie 'Vitale vakantieparken Harderwijk'. Het college wil verblijfsrecreatie versterken en toeristisch-recreatieve voorzieningen verbeteren. Voor een aantal parken wordt omzetting naar een woonwijk mogelijk gemaakt.

De structuurvisie heeft ter inzage gelegen. De ingebrachte zienswijzen zijn aanleiding geweest om de structuurvisie aan te passen. Aanbod recreatieverblijf aansluiten op vraag

Onderzoek heeft uitgewezen dat op de Noord-Veluwe de kwaliteit van het aanbod van vakantiewoningen niet (meer) goed aansluit bij de wensen van de toerist. Veel recreatiewoningen worden niet meer gebruikt voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk zijn gebouwd. ,,Wij willen een vakantieverblijf in onze gemeente vergroten. En daarin past het aanbod van sterke vakantieparken", aldus wethouder Jeroen de Jong. Strategienota

De structuurvisie is een gevolg op de Strategienota Vitale Vakantieparken Harderwijk die op 8 januari 2015 door de gemeenteraad van Harderwijk is vastgesteld. In de Strategienota is de situatie op de Harderwijkse vakantieparken geschetst met daarbij de belangrijkste ambities. ,,Daarbij streven wij naar aantrekkelijke vakantieparken met attractieve vakantiewoningen. Parken die zich daarop richten wil de gemeente zo goed mogelijk faciliteren. Oneigenlijk gebruik van vakantiewoningen wordt teruggedrongen. Enkele parken worden gesaneerd of via herbestemming op

andere wijze benut", aldus de wethouder.

In de afgelopen 2,5 jaar zijn samen met exploitanten en vertegenwoordiging van kaveleigenaren gesprekken gevoerd. Daarbij zijn de partijen uitgedaagd om zelf met een toekomstvisie te komen voor de parken. Visies gericht op het versterken van recreatie van een park of gericht op omvorming tot een woonwijk. Voor de recreatieparken Ceintuurbaan, Slenck & Horst, Dennenhoek

en Onze Woudstee is omvorming naar wonen kansrijk bevonden. Voor de overige parken wordt gestreefd naar het versterken van de recreatiemogelijkheden.

De structuurvisie Vitale Vakantieparken Harderwijk wordt op 30 november in de raadscommissie Ruimte besproken.