Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten onderzocht

ERMELO/HARDERWIJK De rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk heeft onderzoek gedaan naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeenten Ermelo en Harderwijk. Het onderzoek heeft als doel te verhelderen welke invulling de gemeenten Ermelo en Harderwijk geven aan het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid en op welke wijzen de gemeenteraden in staat zijn hun kaderstellende en controlerende rol te vervullen op dit onderwerp.

Op basis van het onderzoek trekt de rekenkamercommissie de volgende conclusies:·Het beleid voor inkopen en aanbesteden in de twee gemeenten is modern en up-to-date. De rekenkamercommissie ziet hierin de meerwaarde van de inkoopsamenwerking terug.·De gemeenteraden kunnen bij het inkoop en aanbestedingsbeleid niet goed genoeg beoordelen of en hoeveel het inkoop- en aanbestedingsbeleid bijdraagt aan de kaders die de gemeenteraden hebben aangegeven.·De

uitvoering van het inkoop en aanbestedingsbeleid is vooral een zaak van de ambtelijke organisatie en daarbij worden de vastgelegde afspraken goed nagekomen. Wel zijn er mogelijkheden om de inkoop-en aanbesteding verder te professionaliseren, bijvoorbeeld door het maken van een integraal overzicht van geplande inkopen.  AanbevelingenOp basis van het onderzoek adviseert de rekenkamercommissie de gemeenteraden om goed te formuleren wat zij willen bereiken op het gebied van inkopen en aanbesteden, bijvoorbeeldvoor wat betreft de lokale economie en maatschappelijk verantwoorde investeringen. Een tweede advies is om vaker als gemeenteraad te praten over inkoop en aanbesteding met de verantwoordelijke wethouders. Zo kunnen de gemeenteraden beter nagaan hoeveel hetinkoop- en aanbestedingsbeleid bijdraagt aan de gestelde beleidsdoelen.  Raadsbehandeling van het rapportHet rapport van de rekenkamercommissie is op 3 december aan de gemeenteraden aangeboden en

zal aan het begin van 2016 in de gemeenteraden worden besproken.