• Het bosje aan de Van Strijlandweg blijft behouden voor het uitlaten van honden, maar ook avontuurlijk spelen door kinderen.

    Wijnand Kooijmans

Kritiek over ontsluiting woonwijkje

ERMELO Binnen de ontwikkeling van het plan Driesprong moet de bouw van voldoende sociale woningbouw zijn gewaarborgd. Daar drongen meerdere partijen op aan tijdens de commissie Ruimte van de gemeente Ermelo. In het gebied tussen de Hamburgerweg, van Strijlandweg, Oude Telgterweg en Heidelaan komen tussen de zeventig en tachtig nieuwe woningen. Het betreft onder meer de locaties van de voormalige school De Driesprong en verhuisbedrijf Van Beek.

Wijnand Kooijmans

Eén van de kritiekpunten betreft de ontsluiting van het nieuwe woonwijkje. Enkele insprekers maken zich zorgen dat de geplande uitrit overlast voor hen oplevert. Wethouder Jan van den Bosch heeft met één van de betreffende families al contact gehad en gaat ook in gesprek met een tweede familie. ,,Maar waar je de uitrit ook aanlegt, je komt altijd wel voor iemands woning uit." Door maatregelen wil men de overlast zo veel mogelijk beperken. ,,We zoeken naar een oplossing welke zo min mogelijk mensen pijn doet."

Monique van den Broek (VVD) vindt de ontsluiting op de Oude Telgterweg een aandachtspunt. Vooral omdat hier veel vrachtverkeer rijdt maar de weg ook wordt gebruikt door schoolgaande kinderen en mensen naar de sportvelden. Uitwijken met de ontsluiting naar de Hamburgerweg is, zo beseft ze ook geen optie omdat ook deze weg druk wordt bereden.

Bij de commissieleden weegt zwaar het eventuele verlies aan bomen. Men wil deze zo veel mogelijk behouden, vooral de meest waardevolle bomen. Wat dat betreft bestaat er waardering door dat het bos aan de van Strijlandweg behouden blijft. Hier worden mogelijkheden gezien voor avontuurlijk spelen door kinderen, bijvoorbeeld voor de bouw van boomhutten. Waar Bea van 't Hul (Progressief Ermelo) toch wel speelplaatsen voor kleinere kinderen mist. Han Wilhelm (Burger Belangen Ermelo) wil dat de bomen in kaart worden gebracht zodat ze niet collectief sneuvelen.

Aandacht werd nogmaals gevraagd voor het terrein van het voormalige pannenfabriekje. Van den Bosch zegt dat hiervoor een koper is. Maar eerst moeten de onderhandelingen met de huidige eigenaren van de grond nog worden afgerond. Aangegeven wordt dat de nieuwe invulling van het terrein wel moet aansluiten bij de overige ontwikkelingen in de wijk.

Ten aanzien van de zorgen rond voldoende sociale woningbouw probeerde de wethouder de commissieleden gerust te stellen. Volgens hem is meer dan dertig procent sociale woningbouw. Hij wees erop dat verder in Ermelo veel vraag bestaat naar woningen tussen de twee- en driehonderdduizend euro. Ook hier wil de gemeente ook in zien te spelen. Bouw van deze woningen leidt bovendien tot doorstroming vanuit goedkopere huurwoningen. Deze kunnen dan weer worden gebruikt voor toewijzing aan woningzoekenden.

Tussen de Heidelaan en de nieuw te bouwen woningen is een pad gepland om verzoek van bewoners. Deze opdracht wordt meegegeven aan de projectontwikkelaar van het gebied. Dat geldt ook voor de vele pleidooien voor het behoud van de bomen.