• Archief BDUmedia

Meer aandacht nodig voor vogels bij herinrichting Strand Horst

ERMELO Het Groene Kruispunt moet als vogelrustgebied zijn ingericht voordat met de bouw van het hotel en de evenementenhal op Strand Horst kan worden begonnen. Hierover moeten in het bestemmingsplan ook duidelijke regels worden opgenomen.

Wijnand Kooijmans

Dat blijkt uit het advies naar de gevolgen voor natuur en milieu door de commissie milieueffectrapportage. Om de gevolgen te beperken moet onder meer naar de mogelijkheden worden gekeken om bijvoorbeeld alleen te bouwen in de periode dat vogels hiervan geen hinder ondervinden. Ook moet de gemeente Ermelo de gevolgen van de bouw voor het verkeer beter in beeld brengen. Tegen de plannen voor de herinrichting van Strand Horst zijn in totaal 135 bezwaren ingediend.

HOOGTE De meeste bezwaren zijn gericht tegen de hoogte van het hotel, dat voor een gedeelte mogelijk zestig meter kan worden. Vooral inwoners van Zeewolde zijn bang voor geluid- en lichthinder in hun dorp. Een bezwaar dat wordt gedeeld door bewoners van vakantiepark Aquahorst op Strand Horst zelf. Ook de afwikkeling van het verkeer roept bezwaren op.

VERSTORING Volgens de commissie is het op dit moment nog onduidelijk hoeveel vogels worden verstoord indien de bouwplannen doorgaan. Dat maakt dat moet worden onderzocht of het om een tijdelijke of permanente verstoring gaat. Een rol hierbij speelt ook dat de inrichting van het Groene Kruispunt nog niet tot in detail bekend is.

SEIZOENEN Dat maakt, zo vindt de commissie, dat niet is na te gaan of de toekomstige natuurbescherming van het groene kruispunt voldoende is om aantasting van beschermde natuur te voorkomen. Maatregelen, zoals bouwen in alleen minder kwetsbare seizoenen zijn, zo wordt geoordeeld, onvoldoende beschreven.

VERKEERSPLAN Uit het onderzoek blijkt ook dat de verkeersdoorstroming slecht scoort, zowel op de rijksweg A28, als voor het lokale verkeer. De plannen zorgen voor een toename van verkeer. Voor elk initiatief wordt een verkeersplan dan ook als een verplichting gezien. De commissie vindt dat daarbij ten onrechte wordt uitgegaan van een werkdag in plaats van een drukke zomerdag.

VEILIGHEID VAN FIETSERS Het onderzoek maakt duidelijk dat er nog voldoende maatregelen beschikbaar zijn voor het slagen van een toekomstig verkeersplan. Ook zijn er in het verkeersplan onvoldoende maatregelen beschreven voor de veiligheid van fietsers. De commissie vindt dat hierover meer duidelijkheid moet worden gegeven voordat een definitief besluit over de plannen voor Strand Horst worden genomen.

GEVOLGEN In de eindconclusie geeft de commissie aan dat er weinig voorbeelden zijn van de gevolgen van nieuwe hoogbouw aan de rand van Natura 2000-gebieden, voor de functie als rust en/of voedselgebied voor grote aantallen watervogels. De combinatie van hoog- en laagbouw met steigers en een terras nabij de oever kan, zo vindt de commissie, leiden tot een structurele verstoring voor de vogels. Zeker wanneer daarbij nog verstoring door hotelbezoekers en bezoekers van de dichtbij geplande evenementenhal wordt opgeteld.

WATERSPORTACTIVITEITEN Ook vindt de commissie dat moet worden gekeken naar de verstoring van het Groene Kruispunt voor vaar- en watersportactiviteiten op korte afstand. Voor fietsers worden aanvullende maatregelen noodzakelijk gevonden op de Buitenbrinkweg en de Palmbosweg. Ook is er in de ogen van de commissie, te weinig rekening gehouden met het ruimtebeslag door parkerende bussen bij evenementen.