• Archief BDUmedia

Monumentale bomen blijven gespaard

ERMELO Bestaande bomen op de Markt in Ermelo worden bij de herinrichting van dit plein zoveel mogelijk gespaard. Deze toezegging deed wethouder Jan van den Bosch naar aanleiding van kritiek op het bestemmingsplan Burg, Langmanstraat en omgeving.

Wijnand Kooijmans

Meerdere raadsfracties waren van mening dat het behoud van de monumentale bomen en de aanwezige houtwal onvoldoende zijn gegarandeerd. Mede omdat de bomen in eerste instantie niet waren vastgelegd in het bestemmingsplan. Dat is inmiddels door het college van burgemeester en wethouders recht gebreid. Een uitzondering wordt gemaakt voor de drie bomen bij de Plus supermarkt en de boom bij de Aldi.

GESPAARD Door de wethouder werd toegezegd dat de monumentale bomen zeker gespaard blijven. Daarnaast wordt het overige groen minimaal gelijkwaardig gesteld met gewenste ontwikkelingen. Indien een boom op een geplande parkeerplek staat, wordt gekeken of deze kan worden behouden. Dit wordt gedaan door de parkeerplaats aan te leggen op een plek waar een aan te planten boom is ingetekend.

Nieuwe plannen moeten in de toekomst wel van een paragraaf worden voorzien waarin de gevolgen voor het openbaar groen zijn opgenomen en hoe deze zich verhouden ten opzichte van het geldende beleid. De motie werd ingediend door Leo van der Velde (SGP) mede namens ChristenUnie, Progressief Ermelo en de VVD maar kreeg ook steun van CDA en BurgerBelangen Ermelo. De partijen hopen hiermee een eind te maken aan de bestaande onduidelijkheid over de status van het groen en de daarmee gepaard gaande lange

besprekingen in commissie- en raadsvergaderingen.