• Lex van Lieshout

Ondernemersfonds Harderwijk via OZB

HARDERWIJK Harderwijk krijgt een – gemeentebreed - ondernemersfonds. Daaruit worden gezamenlijke activiteiten betaald voor (bijna) alle Harderwijkse winkeliers en bedrijven die ervan gaan profiteren. Bijna alle ondernemers zijn verplicht aan het fonds geld te betalen, via een nieuwe OZB, speciaal voor bedrijven. Ook eigenaren van zakelijk vastgoed doen eraan mee. 

Harry Schipper

De bedoeling is dat de gemeente Harderwijk het geld gaat innen voor het nieuwe OZB- ondernemersfonds. Dat fonds wordt beheerd door een nog op te richten stichting, die het geld rechtstreeks van de gemeente ontvangt. De nieuwe stichting bepaalt 'langs democratische weg' wat er met het geld wordt gedaan. De stichting wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de winkels en bedrijven in Harderwijk.

Vertegenwoordigers van diverse ondernemersorganisaties, bedrijventerreinen, winkelcentra en horeca hebben hiertoe eerder dit jaar besloten, na afloop van een tweetal startbijeenkomsten. Ook de Bedrijvenkring Harderwijk (BKH) doet mee. Bij de BKH zijn ruim tweehonderd bedrijven aangesloten. De beslissing om tot het OZB-ondernemersfonds te komen was unaniem.

Met de invoering van een OZB-ondernemersfonds willen de Harderwijkse ondernemersorganisaties het zogeheten freeriders-gedrag terugdringen. Freeriders zijn winkels en andere bedrijven die niet meebetalen aan gezamenlijke acties van ondernemers om meer bezoekers en klanten te trekken, maar er ondertussen wél van profiteren. Vooral bij landelijke winkelketens kwam dit nogal eens voor.

In veel gemeenten in Nederland zijn ondernemers al verenigd via een ondernemersfonds dat wordt gevoed via een OZB-heffing. De gemeente heeft zich naar de ondernemers toe bereid verklaart die heffing te willen innen. Om te helpen bij het inrichten van het fonds stelt de gemeente zelfs een ervaren deskundige ter beschikking aan de ondernemers.

De gemeente vindt het belangrijk dat de ondernemers door het fonds zich beter gaan organiseren en samen plannen, initiatieven en activiteiten ontwikkelen. Ze denkt dat het fonds 'een belangrijke verbindende factor wordt tussen ondernemers, vastgoedeigenaren, inwoners, verenigingen, belangengroeperingen en de gemeente zelf. En ook dat de activiteiten en maatregelen die met hulp van het ondernemersfonds gerealiseerd worden ook de leefbaarheid in de gemeente bevordert. Ook recreatie en toerisme in Harderwijk krijgen er een impuls door.

Zodra de heffing een feit is, krijgen alle ondernemers, behalve degenen die thuis werken, jaarlijks een OZB-aanslag opgelegd. De hoogte van deze OZB-aanslag voor niet-woningen hangt af van de waarde van het bedrijfspand of de winkel. Alle eigenaren van panden die geen woning zijn krijgen een aanslag. Dat betekent dat ook zorginstellingen, scholen en bijvoorbeeld sportkantines en clubhuizen er eentje krijgen. BKH-bestuurslid Erwin Bruinink gaf donderdagavond in de commissie Beleid Algemeen een toelichting op de plannen die de ondernemers hebben gemaakt. "Dit is het meest eerlijke model dat er bestaat", vond hij. "En iedereen was er unaniem heel enthousiast over. Het is in veel steden al ingevoerd en overal een daverend succes".

Bruinink legde ook uit dat de stichting die het belastinggeld ontvangt ook een verdeelsleutel maakt, wie er veel of juist weinig betaalt. Zzp-ers vallen niet onder de nieuwe OZB en krijgen dus ook geen aanslag. "Zij hebben geen commercieel vastgoed, dus die groep kunnen we helaas niet aanslaan."
Het plan voor de oprichting van een Harderwijks Ondernemersfonds heeft de instemming van het college van B en W. De gemeenteraad beslist uiteindelijk tot de daadwerkelijke invoering van de nieuwe OZB-heffing. Tot die tijd werken afgevaardigden van ondernemers en de gemeente aan 'een zorgvuldige implementatie'. Er wordt eerst een plan van aanpak gemaakt met daarin de werkwijze, de tarieven, een programma en een begroting.