• Henk Merjenburgh

OZB niet omhoog in Harderwijk

HARDERWIJK De Onroerend Zaak Belasting (OZB) gaat in Harderwijk volgend jaar niet omhoog. Nou ja, ietsje dan: 0,7 procent. Dat scheelt de Harderwijkse huizenbezitter gemiddeld hooguit een paar euro. Harderwijk gaat vanaf 1 januari wel precario heffen op ondergrondse kabels en leidingen van nutsbedrijven: twee euro per strekkende meter. Daarmee hoopt de gemeente jaarlijks 1,7 miljoen euro extra belastinginkomsten binnen te halen.

door Harry Schipper

Dat staat in de Themabegroting 2016-2019 die vandaag door wethouder Jeroen de Jong van financiën werd gepresenteerd. Hij kreeg daarbij steun van het voltallige college van B&W, omdat er voor het eerst sinds jaren weer nieuwe plannen in staan, naast plannen waar eerder geen geld voor was.

De rioolheffing gaat in Harderwijk wel flink omhoog: van 120 naar 138 euro. Dat moet omdat de kosten voor de riolering stijgen. Maar omdat het gemeentebestuur niet wil dat de belastingen voor zijn burgers te snel en teveel stijgen is besloten om de afvalstoffenheffing juist te verlagen. Dat kan omdat die heffing de afgelopen jaren juist te hoog was. Met het teveel betaalde geld is toen een (egalisatie)fonds is gevormd. Daaruit haalt de gemeente in 2016 voor elk huishouden 35 euro, zodat de afvalstoffenheffing zakt van nu 187,50 naar straks 171 euro. Ook de daaropvolgende drie jaar - totdat het fonds op raakt - wordt de afvalstoffenheffing kunstmatig lager gehouden dan eigenlijk zou moeten, om alle afvalkosten volledig te dekken. De totale lastendruk voor Harderwijkse huishoudens neemt in 2016 slechts toe met minder dan één procent.

OPMERKELIJK Dat de belastingdruk voor de inwoners van Harderwijk en Hierden niet noemenswaardig toeneemt is best wel opmerkelijk, want het gemeentelijk huishoudboekje heeft de afgelopen jaren danig te lijden gehad van de recessie. De rijksoverheid moest haar reguliere uitkering uit het Gemeentefonds flink omlaag schroeven. Harderwijk kreeg welswaar miljoenen meer, maar moest daarvoor in ruil ook flink wat zorgtaken van het rijk overnemen en daar meteen fors op bezuinigen. Harderwijk kampte daarnaast met stagnatie in de woningbouw en bouw van nieuwe kantoor- en bedrijfspanden. Bovendien nam het aantal bijstandsgerechtigden alsmaar toe.

Door de afgelopen jaren al flink te bezuinigen, onder andere door inkrimping van een vijfde van het gemeentelijke ambtenarenkorps, kon Harderwijk al vroegtijdig inspelen op de door het rijk aangekondigde bezuinigingen. De gemeente geeft nu jaarlijks 5,2 miljoen minder uit dan vroeger.

De precarioheffing op ondergrondse kabels en leidingen - uitgezonderd datanetwerken - is nieuw voor Harderwijk, alhoewel zo'n zeventig à tachtig gemeenten in Nederland dat al veel langer doen; sommige zelfs al een jaar of zeven.

Donderdagavond 12 november vergadert de gemeenteraad erover.