• Joëlle Kelderman

Plan van aanpak voor fietspaden

ERMELO Door het Ermelose college van burgemeester en wethouders is een planning opgesteld voor de verbetering van de fietspaden. Tot 2022 is hiervoor een totaal bedrag benodigd van in totaal ruim 3,4 miljoen euro. De vervanging van het fietspad Speulderveld is naar voren gehaald. Het pad heeft een totale lengte van bijna 2,8 kilometer. De totale kosten van de werkzaamheden bedragen rond de 350.000 euro.

Wijnand Kooijmans

Het betekent wel, zo wordt aangegeven, dat andere werkzaamheden moeten worden doorgeschoven of dat hiervan voorlopig helemaal moet worden afgezien. Het fietspad langs de Koningsweg wordt dit jaar voorzien van een slijtlaag. Indien dit niet toereikend blijkt te zijn wordt het pad in 2019 van een asfaltverharding voorzien. Het Bergpad staat voor 2019 op de planning. De meeste kosten moeten worden gemaakt voor de reconstructie van het fietspad langs de Poolseweg. Het asfaltbeton wordt vervangen door beton.

Het pad heeft een lengte van rond de 3,3 kilometer, de kosten bedragen rond de 688.000 euro. In 2020 wordt tevens gewerkt aan het Haspelpad en het Stakenbergpad. In 2021 en 2022 volgen de Postweg, Drieprinsenpad en het fietspad vanaf de Oude Tegterweg naar de Putterweg. Het voorstel wordt vanavond behandeld in de commissie Infrastructuur en Ruimte. Hierin komt tevens de omgevingsvisie voor de herontwikkeling van het recreatiecluster Horst aan de orde. Achter de Horsterweg bevindt zich een recreatiecluster van ongeveer vijftien parken. De terreinen zijn over het algemeen kleinschalig en lopen in elkaar over. De terreinen zijn nogal onoverzichtelijk en hebben weinig tot geen kwalitatieve ruimtelijke uitstraling.

Alle percelen en opstallen in het gebied zijn eigendom van particulieren. In gesprekken met recreatieondernemers werd het college van burgemeester en wethouders duidelijk dat bij een aantal de wens bestaat hun bedrijf op te heffen en een andere functie te geven. Om aan deze wensen tegemoet te komen wil het college, in samenspraak met de bewoners van Horst, een toekomstvisie op te stellen. Hierin moeten de kader worden opgenomen die het de recreatieondernemers mogelijk maakt om met voorstellen te komen welke leiden tot de gewenste functieverandering. Hierbij moet wel worden gekeken naar meerdere zaken, zoals externe veiligheid, geluid, de aanwezigheid van hoogspanningskabels, ecologie en bodem. Ook mag een functieverandering niet leiden tot beperking van uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande bedrijven. Tevens wordt gekeken naar een mogelijke samenhang op het gebied van verkeer en vervoer. Om tot het gewenste resultaat te komen is voor een jaar de inzet van een projectleider nodig voor een dag in de week. De totale kosten hiervan bedragen 49.600 euro. Het project is onderdeel van het plan Vitale Vakantieparken. Het college gaat partijen informeren tijdens infoavonden en via nieuwsbrieven. Met de buurtvereniging wordt een aparte bijeenkomst gehouden. Ook wordt de provincie in een vroegtijdig stadium bij de ontwikkeling betrokken.