• Lex van Lieshout

Plan Veldwijk uitgesteld

ERMELO De vaststelling van de structuurvisie Veldwijk loopt vertraging op. Plan was deze in de raadsvergadering van 15 juni te behandelen maar het college van burgemeester en wethouders vraagt de raad uitstel.

Wijnand Kooijmans

Reden is dat er nog geen gedegen basisdocument is waarin afspraken tussen de gemeente en GGz Centraal als eigenaar van het landgoed worden vastgelegd. Beide partijen geven aan meer tijd nodig te hebben om de afspraken goed te formuleren en af te stemmen met toezichthoudende instanties.

Kern van de lopende gesprekken is de vraag of er een overeenkomst moet worden gesloten voor alle deelprojecten in één keer of meerdere overeenkomsten per deelgebied. Dit is een complexe materie waarvoor men meer tijd wil uittrekken. Het college verwacht dat het uitstel enkele maanden gaat duren.

Streven van de gemeente is op het landgoed rond de driehonderd nieuwe woningen te bouwen. Onder meer wordt bekeken of wellicht in door GGz centraal af te stoten gebouwen appartementen kunnen worden gerealiseerd. Een deel van het terrein blijft in gebruik bij GGz centraal. De organisatie heeft minder ruimte nodig door een forse reorganisatie.