• Archief BDUmedia

Plannen Strand Horst mogen verder ontwikkeld worden

ERMELO De ontwikkeling van Strand Horst tot een aantrekkelijker recreatiegebied kan verder vorm worden gegeven. Door het college van burgemeester en wethouders wordt de raad een bestemmingsplan aangeboden welke de gewenste ontwikkelingen van de ondernemers en de aanleg van het Groene Kruispunt mogelijk maken.

Wijnand Kooijmans

Onder meer staat de bouw van een hotel gepland en een evenementenhal. Verder wordt voorzien in de uitbreiding van surfcentrum Telstar Surf, de vier bedrijven in de Foodplaza en de jachthaven. Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn in totaal 163 bezwaren ingediend. Het merendeel is afkomstig van inwoners van Zeewolde en de eigenaren van woningen op bungalowpark Aqua Horst.

Door de indieners wordt gevreesd dat de plannen ten koste gaan van de natuur. Maar ook de hoogte van zestig meter van een deel van het hotel levert veel bezwaren op. Kritiek is er verder dat de verkeersafwikkeling klem loopt en er sprake is van een toename van de geluidsoverlast.

WIJZIGING De bezwaren hebben wel geleid tot een wijziging van de plannen op enkele punten. Het gaat dan onder meer om de bouwhoogte en maximale oppervlakte wat betreft de Wok Inn, McDonalds, de Jachthaven en Telstar. Ook worden minimumeisen gesteld aan de inrichting van het Groene Kruispunt.

Het maximum aantal bezoekers bij grootschalige evenementen mag niet meer dan vijfduizend mensen per dag bedragen. Ook moeten maatregelen worden genomen om lichthinder te voorkomen voor vleermuizen en in mindere mate watervogels.

HOTEL De hoogte van het hotel is één van de punten waar massaal tegen de hoop wordt gelopen. Het gaat om een toren van zestig meter of twee hoogteaccenten van 38 meter. Een combinatie van beide hoogtes is niet toegestaan. Het bestemmingsplan is nu dusdanig aangepast dat de hogere bouwhoogte bij recht wordt toegestaan.

Uit het geactualiseerde verkeersonderzoek blijkt dat bij grootschalige evenementen het parkeren op Strand Horst kan worden opgevangen. Met uitzondering van het Groene Kruispunt dat wordt omgevormd tot natuur. Bij grootschalige evenementen zijn wel infrastructurele maatregelen nodig, zoals het omvormen van drie kruispunten tot rotonden en het aanpassen van de bestaande rotonde.

NULDE Daarnaast geldt, dat bij grootschalige evenementen die samenvallen met de spits, ongeveer de helft van de bezoekers op Strand Nulde moet parkeren, in verband met de capaciteit van de op- en afritten van rijksweg A28 en het bestaande wegennet. Er zijn ook nog oplossingen denkbaar waarbij grotere bezoekersstromen alleen via Strand Horst worden afgewikkeld.

Deze alternatieven zijn nog niet volledig uitgewerkt, omdat ze deel gaan uitmaken van het verkeer- en vervoerplan dat wordt opgesteld. In de regels bij het bestemmingsplan zijn de in het verkeersrapport opgenomen maatregelen verplicht gesteld. Hiervan kan wel worden afgeweken wanneer uit het verkeersplan blijkt dat er betere alternatieven zijn.

OVEREENKOMST In het voortraject heeft Rijkswaterstaat de gemeente Ermelo gevraagd een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met de gemeente Putten, grondeigenaar Leisurelands en de ontwikkelaar. De gemeente Putten is echter nauwelijks belanghebbende, omdat de van belang zijnde wegen nagenoeg volledig in eigendom zijn van Leisurelands en Rijkswaterstaat. Dat maakt dat van zo'n overeenkomst wordt afgezien.

In het bestemmingsplan is ook opgenomen dat initiatiefnemers moeten voldoen aan de eisen wat betreft voldoende parkeergelegenheid. Dat kan onder meer leiden tot de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen, of het overnemen van bestaande parkeerplaatsen van derden die te maken hebben met een parkeeroverschot. Zonder voldoende parkeerplaatsen is nieuwbouw of uitbreiding niet of slechts beperkt mogelijk.