• De gemeenteraad van Ermelo wil extern onderzoek plannen voor Tomassen Duck To.

    Wijnand Kooijmans

Raad Ermelo wil externe adviseur

ERMELO De gemeenteraad van Ermelo wil een extern adviseur inschakelen om te onderzoeken of een verklaring van geen bedenkingen kan worden afgegeven voor het bedrijf Tomassen Duck To aan de Fokko Kortlanglaan.

Wijnand Kooijmans

Met de betreffende verklaring kan het college van burgemeester en wethouders de aanwezige, maar illegaal aangebrachte bebouwing legaliseren. Daarmee past het bedrijf weer binnen het vorig jaar vastgestelde bestemmingsplan.

SCHOEN In de commissie infrastructuur en ruimte werd aangegeven dat de hoeveelheid bebouwing die moet worden gelegaliseerd niet groot is wanneer wordt gekeken naar het hele terrein. Maar om te kunnen legaliseren moet er een goede ruimtelijke onderbouwing worden gegeven. Daar wringt hem, zo vertolkte Ronald van Veen (ChristenUnie) de gevoelens van de commissieleden de schoen voor de raadsleden.

De onderbouwing moet worden gebaseerd op aanwezige informatie. Deze komt van uit informatie van een door Tomassen zelf aangeleverd rapport waarin zij ook zelf de onderbouwing geven. Het college heeft deze onderbouwing zonder toelichting overgenomen.

OORDEEL Raadsleden zijn echter wettelijk verplicht zelf een oordeel te vormen op basis van onafhankelijke informatie en niet op informatie die door de aanvrager zelf is aangeleverd als beoordeeld. Dat maakt dat Van Veen een motie aankondigde tijdens de eerstvolgende raadsvergadering. Deze houdt in dat de aanvraag dan niet wordt behandeld, maar een extern adviseur wordt ingeschakeld.

Het kan, zo geeft Van Veen, niet zo zijn dat eerst iets wordt gebouwd en daarna vergunning wordt aangevraagd. ,,Dat valt niet goed, wanneer inwoners iets fout doen wordt tegen hen opgetreden. Hier is iets niet goed gegaan." Door een extern adviseur in te schakelen denkt Van Veen dat het ook beter valt uit te leggen aan de bevolking wat hier is misgegaan. Hij verwacht dat de aanvraag dan in september opnieuw kan worden behandeld.

PARTIJEN Alle partijen binnen de raad steunen het inschakelen van een extern adviseur. Burgemeester André Baars waarschuwde wel voor te lang uitstel.

Zo kan het inschakelen van een extern adviseur betekenen dat de luchtwasser moet verdwijnen en daarmee de stankoverlast voor de omgeving toeneemt zonder dat de gemeente instrumenten heeft daar tegen op te treden. Het bedrijf werkt binnen de bestaande vergunning volgens de regels.

Uitstel kan ook betekenen dat de geluidsoverlast toeneemt en het bedrijf moet overschakelen op diesel wat slecht is voor het milieu. Volgens hem is een nieuwe milieuvergunning bijna rond en worden daarin het bedrijf strengere voorschriften opgelegd, onder meer wat betreft geur en geluid.

Het aantal slachtbewegingen is binnen de norm zoals deze is vastgelegd binnen de bestaande vergunning.