• Sociaal Team Harderwijk

Sociaal Team Harderwijk van start

HARDERWIJK Harderwijkers kunnen te maken krijgen met meerdere problemen in hun leven op het gebied van inkomen, dagelijkse levensverrichtingen, huisvesting, gezondheid e.d. Donderdag 11 mei 2017 hebben Stimenz, ZorgDat, Zorggroep Noordwest-Veluwe, Icare, Sociale Diest Veluwerand, MEE Veluwe, Centrum voor Jeugd en Gezin en Wmo-team gemeente Harderwijk zich verenigd in het Sociaal Team Harderwijk.

Wethouder Van Noort gaf bij de start aan dat hij geen nieuw loket wil. Veel mensen weten de weg naar het stadhuis, het CJG, ZorgDat, SDV, schulddienstverlening of de wijkverpleging te vinden. Een wijkteam met een eigen loket is nu niet nodig. Wel is samenwerking tussen dienstverleners in het sociale veld belangrijk. Met elkaar kunnen zij nagaan hoe het beste ingespeeld kan worden op de vragen/behoeften van de inwoners.

Een proef heeft uitgewezen dat samenwerking tussen de professionals van genoemde organisaties voor de inwoner meerwaarde heeft: niet vaker dan nodig je verhaal doen en gegevens verstrekken en vooral de dienstverlening is goed op elkaar afgestemd. Wat de leden van het Sociaal Team samen adviseren (één plan) zal voor de betrokken organisaties in hun dienstverlening aan de inwoner zeer zwaarwegend zijn. En als er zich een situatie voordoet waarbij de inwoner snel ondersteuning nodig heeft, dan heeft het team een eigen budget om snel te kunnen handelen.

De samenwerking in het Sociaal Team Harderwijk is op 11 maart 2017 gestart door het tekenen van een convenant. Nadat wethouder Van Noort zijn handtekening had gezet, zetten de andere deelnemende organisaties hun handtekening.