• Koen Suyk

Start voorbereiding aanleg windturbines Lorentz

HARDERWIJK Het college van b en w heeft ingestemd met de notitie 'Reikwijdte en detailniveau windenergie Lorentz'. Deze notitie beschrijft de zoeklocatie voor windturbines op industrieterrein Lorentz, alsmede een kort overzicht van het vervolgtraject en een globale planning.

In hoofdlijnen zijn in de notitie de ambitie, achtergrond, doelstellingen, randvoorwaarden, voorgenomen activiteit, alternatieven en het beoordelingskader te vinden. De gemeenteraad had al eerder het gebied Lorentz aangewezen als locatie voor het opwekken van windenergie. Windenergie is de meest voor de hand liggende vorm van duurzame energie, wat goed past binnen de ambities van de gemeente Harderwijk wat betreft een duurzame energietransitie.

De notitie ligt vanaf 22 juni ter inzage en tot 2 augustus kunnen zienswijzen worden ingebracht. Ook wordt er een begin gemaakt aan een milieueffectrapport. Op dinsdag 27 juni organiseert de gemeente een informatieavond voor belangstellenden in het stadhuis.