• Het christelijk college Groevenbeek gaat uitbreiden.

    Wijnand Kooijmans

Toch geld voor twee sportzalen Groevenbeek

ERMELO Het christelijk college Groevenbeek krijgt alsnog geld van de gemeente Ermelo voor de bouw van twee sportzalen die in het verleden zijn gerealiseerd.

Wijnand Kooijmans

Dat is de uitkomst van de discussie die werd gevoerd in de gemeenteraad van Ermelo. Met alleen de stemmen van Progressief Ermelo en de VVD tegen werd besloten hiervoor ruim zevenhonderdduizend euro aan Groevenbeek te betalen. Dat is het geld dat destijds is besteed aan zowel de bouw als de inrichting van de sportzalen. Met dit besluit wordt wethouder Laurens Klappe gepasseerd die een beslissing over de sportzalen later dit jaar wilde nemen. Volgens hem zitten hieraan nog de nodige haken en ogen. De belofte zich ruimhartig op te stellen richting Groevenbeek kon de indieners van het amendement niet overtuigen.

Frans Snoek (SGP) vindt het betreurenswaardig dat Groevenbeek destijds zelf het geld heeft moeten investeren voor de sportzalen. Hij is van mening dat het college zich te star opstelt. Het moeten sporten in andere locaties gaat volgens hem ten koste van de veiligheid van leerlingen en de lesroosters. Bewegingsonderwijs is voor hem een volwaardig onderdeel van het totale lespakket.

Tijdens de commissievergadering gaf voorzitter Leo Duifhuizen van de centrale directie van Groevenbeek al aan dat de school dringend om meer sportzalen verlegen zit. Nu wordt ruimte gehuurd van Dindoa en Triade maar dat zijn sportzalen die niet zijn ingericht voor het bewegingsonderwijs van scholen.

DOORGEPAKT Volgens Folkje Spoelstra (ChristenUnie) is nu het moment van doorpakken. Hoewel de partij het amendement van BurgerBelangen Ermelo (BBE), CDA en SGP aanvankelijk niet had ondertekend gaf ze aan dat het wel op steun van haar partij mocht rekenen. Mariëlle Kuijpers (BBE) ziet het liefst een sporthal gerealiseerd in samenspraak tussen DSV'33 en Groevenbeek. In de commissie gaf wethouder Klappe te kennen dat binnen het bestuur van de voetbalvereniging daarover momenteel nog verschil van inzicht bestaat.

Voor Alex Kleijnen (Progressief Ermelo) weegt zwaar of destijds er een afspraak is gemaakt dat Groevenbeek zelf zou betalen, vooruitlopend op een gemeentelijke bijdrage. Dat blijkt niet het geval. Voor de voorstanders maakt dat ook weinig uit. Ze vinden dat Groevenbeek nu recht heeft op de extra zalen, naast de vier die het Rijk eerder betaalde. Nu nieuw bouwen zou de gemeente 1,8 miljoen euro kosten.

BLOED Volgens Klappe vloeit uit het besluit van de raadsmeerderheid geen bloed. Destijds is er geen sprake geweest van een conflict maar stelde de gemeente zich op het standpunt dat van accommodaties in de omgeving gebruik kon worden gemaakt. Dat laatste is voor Désirée Meijsen (VVD) ook reden zich tegen het nu beschikbaar stellen van gelden te keren.

De gemeenteraad had geen enkele moeite met het beschikbaar stellen van ruim 3,6 miljoen euro voor uitbreiding van het aantal leslokalen. Een groot deel van deze uitbreiding is overigens al gerealiseerd en vooraf betaald door Groevenbeek met de garantie dat ze geld van de gemeente krijgen, zodra het leerlingenaantal daartoe recht geeft.