• Theo van Dam - Culemborg

Toch onderzoek recreatief zwembad

ERMELO Er komt zo goed als zeker toch een onderzoek naar een volwaardig recreatiebad in het zwembad dat er moet komen als vervanging van het huidige zwembad Calluna.

Wijnand Kooijmans

Een verzoek hiertoe van raadslid Bea van 't Hul (Progressief Ermelo) kreeg in de raadscommissie samenleving en maatschappij de handen op elkaar bij vrijwel alle partijen. Een definitief besluit of het onderzoek er komt moet worden genomen tijdens de eerstvolgende raadsvergadering. Een voorstel van Désirée Meijsen (VVD) ook onderzoek te doen naar het bouwen op twee afzonderlijke locaties van zwembad en sporthal kreeg geen steun van de meeste andere partijen. Beide punten kwamen aan de orde tijdens de behandeling van de sportvisie 2016-2020. Hierin wordt prioriteit gelegd bij jeugd tot achttien jaar, ouderen boven de vijftig jaar en mensen met een beperking. Daarnaast wordt maatschappelijk nut zwaar meegewogen bij toekomstige plannen van sportclub.

Tijdens de behandeling werd door Bea van 't Hul ook aangedrongen op het weer invoeren van zwemonderwijs als bewegingsonderwijs voor basisschoolleerlingen. Maar hierna bestaat op dit moment bij de scholen, zo gaf wethouder Laurens Klappe aan, geen vraag bij de scholen binnen de gemeente Ermelo. Door de gemeente wordt wel geïnventariseerd welke behoefte er bestaat bij scholen aan onderwijs, mede om dit in te kunnen passen bij de plannen voor de nieuwbouw van de sporthal.

De sportvisie gaat uit van een gezonde leefstijl, ouderen in beweging, kinderen die mee doen en buiten bewegen. De sport wordt 18 mei hierbij betrokken tijdens een te houden sportcafé. Het bedrag van tienduizend euro dat hiervoor is begroot is, volgens zowel Erik van der Weide (CDA) als Folkje Spoelstra (ChristenUnie), flink aan de hoge kant. Wat hen betreft moet het goedkoper kunnen. Wethouder Klappe zegt dat tienduizend euro het maximum is waarvoor, ook vooraf aan het sportcafé zelf, de nodige activiteiten zijn gekoppeld. Mede gezien het stoom en water waarmee het college de sportvisie nog voor de zomer in de gemeenteraad wil afhandelen.

Aan de sportnota is ook de beheersstructuur voor sportaccommodaties gekoppeld. Het college van burgemeester en wethouders wil komen tot liefst één overkoepeld bestuursorgaan met daarin vrijwilligers. Zij het met professionele ondersteuning. Het beheer is nu verdeeld over meerdere stichtingen en organisaties wat, naar de mening van Klappe, de overzichtelijkheid niet ten goede komt. Zeker ook gezien de plannen voor nieuwbouw van Calluna en de afbraak van de Wethouder Balverssportzaal.

Door Bert van der Garde (SGP) werd gepleit voor naleving van de zondagsrust bij sportaccommodaties. Wethouder Klappe zegt dat de gemeente wettelijk hierop geen beperkingen mag leggen. Actief gaat de gemeente het sporten op zondag echter niet promoten. Een zwembad als Calluna moet op zondag echter gewoon geopend zijn. Verzoeken van andere verenigingen op zondag sport te mogen bedrijven op gemeentelijke terreinen of gebouwen zijn momenteel niet aan de orde, aldus de wethouder.