• Wijnand Kooijmans

Toekomstvisie in de maak voor recreatiegebied Horst

ERMELO Er is een concept omgevingsvisie opgesteld voor de herontwikkeling van het recreatiegebied Horst. Het betekent een verdere stap in de ontwikkeling van het plan 'vitale vakantieparken' na de plannen voor recreatiepark De Heivlinder en camping Het Vossenhol.

Wijnand Kooijmans

Wethouder Hans de Haan zegt dat het gaat om een complex plan. Ieder park moet apart worden beoordeeld. Dit om te zien of het al voldoet aan de gevraagde hoogwaardige kwaliteitseisen of dat hiervoor investeringen nodig zijn. Een andere conclusie kan zijn dat een park in de toekomst niet meer economisch rendabel valt te maken en daardoor hiervoor een andere bestemming moet worden gezocht. In het gebied is bovendien sprake van verschillende eigendomsvormen

POSITIEF Als positief wordt gezien dat de inwoners van de kern Horst het verlangen hebben dat er wat wordt gedaan aan de recreatie in hun gebied. De Haan verwacht dat er op dit gebied tussen nu en vijf jaar de nodige stappen kunnen worden gezet. De bewoners hebben aangegeven meer woningen te willen hetgeen kan bij sluiting van niet rendabele vakantieparken.

Dat maakt ook dat bewust is gekozen voor het recreatiecluster Horst als eerste een omgevingsvisie op te stellen en bijvoorbeeld niet voor het recreatiegebied Drieërweg. Volgens De Haan zijn er in de laatste omgeving al aardig wat plannen de parken te versterken. Horst is, zo zegt de wethouder, bovendien een typisch gebied waar je de recreatiebestemming kunt wijzigen.

BRANDGEVAARLIJK Bij een wijziging moeten wat hem betreft de coniferen verdwijnen omdat ze brandgevaarlijk zijn. Ook moeten er bredere wegen komen. In Horst speelt, zo geeft de wethouder aan, dat parken soms in eigendom zijn bij oudere bewoners die geen opvolging hebben. ,,We willen voorkomen dat er een rotzooitje achterblijft waar niemand plezier in heeft."

Parken waar nagenoeg geen recreatie meer plaatsvindt, kunnen een toekomstbestendige andere functie krijgen. Het kan gaan om diverse vormen van wonen, dagrecreatie of een andere invulling. Ingezet wordt vooral op clusters van tweede woningparken. De visie moet er ook toe leiden dat de verloedering kan worden tegengegaan en overtreding van regels en criminaliteit kunnen worden aangepakt.

PARKEN In het gebied zijn in totaal veertien parken gelegen. In de toekomstvisie uit 2016 wordt aangegeven dat verblijfsrecreatie in dit gebied niet of nauwelijks toekomstwaarde heeft. Het aanbod is bovendien vrij eenzijdig, ook in vergelijking met andere parken in de gemeente Ermelo. Daarnaast wordt aangegeven dat een heldere structuur ontbreekt voor het gebied. In de toekomstvisie worden ook kansen gezien voor het verbeteren van de verkeersstructuur, fietspaden en een wandelnetwerk.

De conceptvisie is tot stand gekomen na gesprekken met ondernemers, verenigingen van eigenaren, de buurtvereniging en inwoners. De komende periode wordt opnieuw met hen het gesprek aangegaan. Dat moet de eigenaren de ruimte geven een parkplan op te stellen. Met de visie wil het college tevens een eind maken aan de verschuiving naar steeds meer tijdelijk wonen of oneigenlijk gebruik.