• Koen Suyk

Twee keuzes voor herinrichting Oude Telgterweg

ERMELO Er zijn nog twee varianten in de running voor de herinrichting van de Oude Telgterweg in Ermelo. Eén daarvan is het opwaarderen van de huidige weg, de tweede is de aanleg van een nieuwe weg evenwijdig aan de huidige weg. Het fietspad blijft in beide varianten aan de linkerkant van de weg liggen, zo zegt wethouder Jan van Eijsden.

Wijnand Kooijmans

In eerste instantie zijn vier mogelijke varianten onderzocht. Hierbij ook suggesties die door aanwonenden waren ingebracht. Beoordeeld is onder meer op verkeer, milieu en financiën. Twee van de vier varianten vallen af op basis van de milieuwet- en regelgeving. Deze leiden tot een overschrijding van de wettelijke normen van de uitstoot van stikstof. Bij de verdere uitwerking heeft de gemeente, geeft Van Eijsden aan, onder meer te maken met de aanwezigheid van twee dassenburchten en met overleg met ProRail.

Bij het opwaarderen van de bestaande weg moet rekening worden gehouden met de ligging van een hogedrukleiding van de Gasunie. Hierop mag geen gesloten verharding worden aangebracht. Een eventueel verleggen van de leiding kost minimaal zeshonderdduizend euro en daar kan nog een extra bedrag van een half miljoen euro bovenop komen. Ook vraagt dit minimaal 2,5 jaar voorbereidingstijd. Een optie kan wel zijn de weg dusdanig te maken dat de leiding in de middenberm komt te liggen, zodat de weg niet behoeft te worden verlegd. Bij de eventuele keuze voor de bestaande weg wordt uitgegaan van zo veel mogelijk hergebruik van bestaande materialen.

COMPENSATIE De opwaardering van de bestaande weg is de enige optie waarbij geen boscompensatie dient plaats te vinden op een locatie elders binnen de gemeente. Bij deze variant moet echter weer rekening worden gehouden met het aspect geluid. Een eerste onderzoek wijst uit dat de geluidstoename wellicht niet binnen de maximale vijf decibel blijft. Bij de keuze is een projectgroep betrokken met onder meer bewoners, wijkvereniging Ermelo West, voetbalvereniging EFC, camping De Breehorst, korfbalvereniging Dindoa, ondernemersvereniging Kerkdennen en bewoners van de Watervalweg. Tijdens de vergaderingen van de projectgroep zien vooral kritische geluiden van de bewoners van de Oude Telgterweg te horen. Zij twijfelen aan het nut en de noodzaak van de herinrichting.

[VIJFTIG} Bij de keuze voor het opwaarderen van de bestaande weg wordt een maximumsnelheid ingevoerd van vijftig kilometer. Op de weg worden fietsstroken aangelegd en de zijkanten worden van trottoirs voorzien. Oversteek naar het sportpark kan in twee fasen door de aanleg van midden eilanden. Voor de Watervalweg brengt deze keuze geen veranderingen mee. Ten opzichte van de aanleg van een nieuwe weg is opwaardering van de bestaande weg wel minder verkeersveilig.

Bij de keuze voor de aanleg van een evenwijdige weg aan de bestaande weg blijft op de oude weg een maximumsnelheid gelden van dertig kilometer en voor de nieuwe weg vijftig. In deze variant is er meer aandacht voor langzaam verkeer richting sportpark. Ook neemt de geluidsoverlast af en is de impact op de flora en fauna minder. Verwacht wordt dat de kosten van beide varianten ongeveer gelijk uitvallen.