• Roos Koole

WMO: Harderwijk is echt anders

HARDERWIJK 11,4 procent van de huishoudens in Harderwijk maakt gebruik van één of meer voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Vijf procent krijgt ondersteuning in het kader van de Jeugdwet. Het gaat daarbij om 1296 jongeren. En 4,6 procent van de Harderwijkse huishoudens, ofwel 885 personen, krijgen een uitkering in het kader van de Participatiewet. Dat kostte de gemeente vorig jaar ruim 33 miljoen euro. Doen we het goed? Doen we de goede dingen?

Harry Schipper

Met antwoorden op deze vragen legt de gemeente naar de inwoners van Harderwijk verantwoording af hoe zij uitvoering geeft aan de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet. Donderdag staat het op de raadsagenda. Vroeger was het de rijksoverheid die kwetsbare mensen ondersteunde die niet goed op eigen benen kunnen staan. Sinds 2015 moeten gemeenten dat doen. Decentralisatie heet dat. Het idee erachter is dat gemeenten hun eigen inwoners beter kennen dan de rijksoverheid. Daardoor kunnen ze de ondersteuning effectiever afstemmen op wat die kwetsbare inwoners écht nodig hebben. In het rapport 'Meetlat Sociaal Domein 2017' wordt duidelijk dat er in Harderwijk best veel kwetsbare mensen wonen die hulp van de gemeente nodig hebben om hun dagelijkse leven op orde te houden en weer mee te kunnen doen in de Harderwijkse samenleving. Het gaat dan om Harderwijkers met een psychische, cognitieve of zintuigelijke beperking, of ouders die hulp nodig hebben om hun kinderen op te voeden.

De gemeente helpt ook mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Omdat veel plaatsen hun cijfermateriaal aanleveren bij waarstaatjegemeente.nl kunnen gemeenten steeds vaker zien hoe ze het doen in verhouding tot andere plaatsen. Vergelijken blijft lastig, omdat elke gemeente natuurlijk andere inwoners heeft. Zo telt Harderwijk op dit moment minder ouderen en meer jongeren dan in gemeenten met dezelfde grootte. De groep 75-plussers bedraagt nu nog 7,2 procent (2196 personen) van de bevolking, maar verwacht men dat dit percentage in 2025 al op 9,4 procent ligt. Harderwijk vergrijst daarmee sneller dan veel andere steden. Het aantal mensen boven de achttien jaar met 'psychische problemen' en 'verminderde mobiliteit' ligt in Harderwijk ietsje hoger dan in vergelijkbare gemeenten.

Harderwijk scoort ook hoger op aantallen schoolverlaters: 4,9 procent tegenover 4,2 procent landelijk. Het aantal leerlingen in het Speciaal Onderwijs is eveneens groter. In percentages: 3,5 ten opzichte van 2,4 landelijk. En het aandeel kinderen dat opgroeit in een huishouden met bijstand is in Harderwijk ook groter: 4,8 versus 4,3 procent landelijk.
Een verschil is ook de beroepsbevolking. In Harderwijk is die iets minder vaak hoog- en laagopgeleid en iets meer middelbaar opgeleid dan in referentiegemeenten. Het gemiddeld inkomen ligt ook iets lager. Gek genoeg is het gemiddeld inkomen per huishouden juist weer hoger dan landelijk. Dat betekent dat er per Harderwijkse huishoudens meer gezinsleden een inkomen hebben.