• De bouw van woningen De Verbindingen nadert de voltooiing.

    Wijnand Kooijmans

Betere afweging van bouwplannen

ERMELO Met het opnemen van regels wil het Ermelose college van burgemeester en wethouders woningbouwplannen beter kunnen afwegen. Dat moet er voor zorgen dat er meer grip wordt verkregen op de omvang, de invulling en de termijn waarop plannen worden gerealiseerd. Dat moet stagnatie in de plannen voorkomen.

Wijnand Kooijmans

Volgens wethouder Laurens Klappe duurt het nu soms te lang voor plannen daadwerkelijk worden gerealiseerd. En daarmee een claim op het aantal woningen hetgeen ten koste kan gaan van het streven minimaal honderd woningen per jaar te realiseren. Plannen zijn, zo geeft Klappe aan, soms ook niet realistisch of in strijd met datgene wat de gemeente wenst aan woningbouw.

REGELS Door het opstellen van regels aan de hand waarmee aan plannen al dan niet prioriteit kan worden gegeven wil het college meer grip houden op de woningbouw. Daarbij speelt ook de beschikbare ambtelijke capaciteit een rol. Eén van de belangrijkste uitgangspunten is dat een ingediend plan binnen drie jaar moet zijn gerealiseerd. Los van eventuele gerechtelijke procedures omdat daarop vaak geen invloed kan worden uitgeoefend.

De regels kunnen ook de huidige scheefgroei voorkomen. In veel plannen zijn meer koopwoningen opgenomen dan het college eigenlijk gewenst vindt. Dat betekent dat er bijvoorbeeld te weinig appartementen worden gebouwd. De raad streeft vooral ook naar de bouw van woningen voor jongeren, starters en senioren.

ANALYSE Ieder half jaar wordt er een analyse gemaakt hoe de gemeente er voor staat wat betreft woningbouwplannen. Uit de analyses van de afgelopen twee jaar blijkt dat Ermelo iets minder heeft gebouwd dan volgens de afspraken met de provincie Gelderland is toegestaan. De verwachting is dat het aantal huishoudens de komende jaren blijft toenemen en daarmee ook de behoefte aan woningen nog verder toeneemt.

In de afwegingskader zijn twee specifieke wensen van de raad meegenomen. Het gaat om de voorwaarden voor collectief particulier opdracht schap en een puntensysteem voor groen- en natuur inclusief bouwen. Het college geeft aan dat niet op voorhand eenduidig kan worden aangegeven hoe de woningmarkt en de ontwikkelaars op de nieuwe regels gaan reageren. Vooral omdat hierin strakke tijdstippen zijn opgenomen waaraan zowel initiatiefnemers als gemeente zich moeten houden.

PROVINCIE Het college schat in dat de provincie de komende jaren meer de noodzaak vraagt woningen te bouwen en op de juiste plek. In de regels is onder meer als harde voorwaarde opgenomen dat eerst overleg met omwonenden moet worden gevoerd voor een plan wordt ingediend.

PRIORITEIT Plannen die een hoge prioriteit krijgen mogen rekenen op alle mogelijke medewerking van de gemeente. Plannen die afvallen kunnen in een volgende rond opnieuw meedingen naar een hogere prioriteit.