• Het hart van de Buurtschap Horst.

    Wijnand Kooijmans

Regels voor Horst en Telgt

ERMELO Er komt een ruimtelijke en functionele visie voor de Harten van Horst en Telgt. Het is een verdere uitwerking van het buurtplan dat in 2015 is opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders betrekt de buurtvereniging bij het opstellen van de visie.

Wijnand Kooijmans

In het buurtplan zijn de Harten van Horst en Telgt omschreven als de plek om elkaar te ontmoeten en te verblijven. Sinds de vaststelling is 2015 zijn er al verschillende initiatieven aan het college die worden ontwikkeld in of nabij de harten. Daarnaast spelen er ontwikkelingen op het gebied van recreatie, duurzaamheid, natuur en landschap. Volgens het college stoppen deze niet bij de grenzen van het buurtplan. Daarbij kan worden gedacht aan ontwikkelingen zoals het recreatiecluster Horst, Strand Horst en Veldwijk.

VISIE De op te stellen visie moet duidelijkheid geven waaraan ontwikkelingen in de harten kan worden getoetst. In het buurtplan zijn drie harten aangegeven. In Horst gaat het om twee harten. Het eerste is gelegen rondom dorpshuis Ons Huis, de Goede Herderschool en het voormalige gebouw van de Coöperatieve Boerenbond. Het tweede is het gebied rondom Het Vosje en het tankstation dat ook wordt gezien als de kern van Horst. In Telgt gaat het om het gebied rondom de woon- en kadowinkel Buiten & Binnengoed, de voormalige openbare lagere school en de Oude Meul. Sinds de opstelling van het buurtplan zijn er al diverse plannen aan de raad voorgelegd in of nabij de harten. Het gaat dan om bijvoorbeeld CPO in vogelvlucht, woningbouw nabij de Goede Herderschool en woningbouw aan de Fokko Kortlanglaan. Het ontbreken van een integrale visie maakt, zo zegt het college, dat er initiatieven worden ontwikkeling zonder onderlinge samenhang. Met als gevolg het ontstaan van 'eilanden' in Horst ten Telgt. Dit ten koste van de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit. Het is, zo geeft het college aan, ook een bedreiging voor de sociale cohesie binnen Horst en Telgt. Voor het ontwikkelen van de visie wordt het bureau Rho adviseurs in de arm genomen door de gemeente. Er was een offerte gevraagd aan vier bureaus die allemaal binnen het geraamde budget van 35.000 euro bleven. Met het bureau is afgesproken dat er drie momenten komen waarbij belanghebbenden en betrokkenen worden geïnformeerd en geraadpleegd.

KADERS Het ontwikkelen van een visie kan wel beperkingen opleveren voor initiatieven die al zijn ingediend of waarover overleg met het college heeft plaatsgevonden. Bij de vaststelling van de visie moet worden bepaald hoe met deze initiatieven wordt omgegaan indien ze niet passen binnen de visie.

OPGETROKKEN Er wordt samen opgetrokken met de buurtvereniging. Waarbij duidelijk is dat de gemeente het uiteindelijke besluit moet nemen en de kosten draagt. Wanneer tegenstrijdige belangen ontstaan wordt dit in de besluitvorming kenbaar gemaakt voor verantwoording naar de achterban.