• In 2012 werd al gepraat over een hotel op Strand Horst. De bouw loopt nu opnieuw vertraging op.

    Archief BDUmedia

Zes tot negen maanden vertraging plannen Strand Horst

ERMELO De vaststelling van het bestemmingsplan Strand Horst loopt een vertraging op van zeker zes tot negen maanden. Het kost de gemeente Ermelo een extra bedrag van tussen de zestig- en honderdduizend euro.

Wijnand Kooijmans

,,Droevig nieuws", zegt wethouder Jan van Eijsden. Opzet was dat de gemeenteraad 1 februari het bestemmingsplan definitief zou vaststellen. Op basis van de inspraak is het college van burgemeester en wethouders echter tot de conclusie gekomen dat alsnog een passende beoordeling moet plaatsvinden in het kader van de Wet Natuurbescherming. ,,Anders wordt bij de eerste de beste zaak bij de Raad van State het plan onderuitgehaald omdat een onderzoek naar de gevolgen voor natuur en milieu ontbreekt", geeft Van Eijsden aan. Het gaat om een milieueffectrapportage (m.e.r.).

 

NATURA2000 Zorgvuldig is gewenst, zo zegt wethouder Van Eijsden. Vooral omdat het gaat om een Natura2000 gebied. Tijdens de periode dat het bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen zijn enkele zienswijzen (bezwaren) ingediend. Op grond daarvan heeft het college nu besloten alsnog met een aanvullend onderzoek te komen. Vooraf is wel aangegeven dat er helderheid moet zijn of wel of niet een milieueffectrapportage moet worden doorlopen.

Op grond van de Wet milieubeheer en de Wet natuurbescherming werd in eerste instantie geoordeeld dat zo'n onderzoek niet noodzakelijk is. Mede omdat geen gevolgen worden verwacht voor beschermde diersoorten en natuur.  Bezwaren van de Gelderse Natuur- en Milieufederatie en de Vogelbeschermingswacht is door het college een advocatenkantoor gevraagd om de zienswijzen van de beide organisaties te beoordelen. De advocaat heeft op grond van zijn bevindingen het college aangegeven dat aanvullend onderzoek nodig is om tot een goede beoordeling te komen van de bezwaren. Mede omdat negatieve effecten van de toekomstplannen voor Strand Horst niet zijn uit te sluiten. Het maakt dat na afronding van het onderzoek het bestemmingsplan opnieuw ter inzage moet worden gelegd. Indieners van zienswijzen hoeven deze, zo geeft Van Eijsden aan, daarna deze niet opnieuw in te dienen. Wel bestaat de mogelijkheid nieuwe zienswijzen in te dienen. Bezwaren zijn onder meer gericht tegen de beoogde hoogte van het hotel.

 

PLAN In het plan voor Strand Horst is onder meer voorzien in de bouw van een hotel, welnessfaciliteiten, een hal voor het houden van congressen en evenementen, horeca en een winkel. Ook wordt voorzien in dagrecreatie en aantrekkelijk strand. Bestaande bedrijven krijgen mogelijkheden uit te breiden. Onder meer is voorzien in de bouw van lodges.

 

Als het gaat om natuur en strand wordt aangegeven dat de bestaande groenstructuur van strand, bomen, bosschages, gras en rietzones in stand moeten worden gehouden. Ook moet er een faunapassage komen onder rijksweg A28 en wordt het Groene Kruispunt versterkt.